Strona główna BIP Wersja chińska Wersja włoska Wersja hiszpańska Wersja ukraińska Wersja czeska Wersja niemiecka Wersja rosyjska Wersja francuska Wersja angielska
Szukaj
O regionie
Gospodarka
Rolnictwo
Turystyka
Sport
Kultura
Nauka i edukacja
Rozwój regionalny
Współpraca z zagranicą
Fundusze Europejskie
Środowisko
Obsługa klienta
Tablica informacyjna
Prawo
Centrum prasowe
Organiz. pozarządowe
 Biura i Departamenty Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót
 Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Biura i Departamenty 
Biura i Departamenty
Departament Ochrony Środowiska
ul. Hallera 9
45-867, Opole
tel.: (+48) 77 44 29 310
e-mail: dos@opolskie.pl
Dyrektor: Manfred Grabelus
Z-ca Dyrektora: Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka
Komórki organizacyjne:
Referat ds. Opłat i Windykacji
Referat Geologii
Referat Pozwoleń Środowiskowych
Referat Gospodarki Odpadami
Zespół Polityki Ekologicznej

Adres do korespondencji:

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego - Rozdział 8, § 22)

 1. W Departamencie w ramach Referatu Geologii funkcjonuje stanowisko Geologa Wojewódzkiego.
 2. Do zakresu działania Departamentu należy w szczególności:
  1. wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, ustawy o odpadach, ustawy o odpadach wydobywczych, ustawy o bateriach i akumulatorach, ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową, ustawy Prawo wodne, ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz decyzji udzielających pomocy publicznej na podstawie przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa i innych przepisów w zakresie ochrony środowiska,
  2. naliczanie i redystrybucja opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz opłaty za baterie i akumulatory, w tym: prowadzenie ewidencji, przyjmowanie i naliczanie opłat, obsługa finansowo-księgowa gromadzenia i redystrybucji wpływów z opłat, prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji, zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości, wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska oraz innych opłat,
  3. opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie programów i planów w zakresie ochrony środowiska, m.in. gospodarki odpadami, ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem,
  4. monitorowanie i prowadzenie baz danych i rejestrów w zakresie gospodarki odpadami,
  5. prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów i punktów zbierania pojazdów ,
  6. opracowywanie, wdrażanie i opiniowanie projektów z funduszy zewnętrznych,
  7. współpraca z organami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie zapewnienia warunków do realizacji polityki ekologicznej państwa w regionie,
  8. gromadzenie i udostępnianie informacji o środowisku w zakresie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  9. realizacja zadań w zakresie ustawy Prawo geologiczne i górnicze w tym :
   1. wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, w tym opiniowanie koncesji wydanych przez starostę,
   2. nadzór i kontrola nad wykonywaniem przez przedsiębiorców uprawnień i obowiązków wynikających z koncesji,
   3. wydawanie decyzji ustalających wysokość opłaty eksploatacyjnej,
   4. rozpatrywanie wniosków w sprawach zmian projektów zagospodarowania złóż,
   5. wydawanie decyzji zatwierdzających dokumentacje geologiczne,
   6. wydawanie decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych, nadzór i kontrola nad wykonywaniem prac geologicznych,
   7. prowadzenie wojewódzkiego archiwum geologicznego w celu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji geologicznych,
   8. zawieranie umów o korzystanie za wynagrodzeniem z informacji geologicznej, dla której prawo własności przysługuje Skarbowi Państwa,
   9. współpraca z organami samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz prezydent miasta) w zakresie opiniowania projektów robót geologicznych i uzgadniania udzielenia koncesji na wydobycie kopalin ze złóż,
   10. opiniowanie w zakresie planowania przestrzennego,
  10. współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
  11. prowadzenie postępowań w zakresie odszkodowań będących następstwem pozwoleń wodnoprawnych,
  12. wydawanie świadectw stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz przeprowadzanie stosownych egzaminów,
  13. prowadzenie spraw będących w kompetencji sejmiku i zarządu województwa wynikających z ustawy o ochronie przyrody dot. parków krajobrazowych,
  14. wykonywanie czynności nadzoru wobec Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych.

  Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg

‹‹‹
Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2016-09-16 11:33:49)
 Zobacz także PDF - pliki PDF  Powiększ tekst - powiększ tekst  Zmniejsz tekst - pomniejsz tekst  Drukuj - wydrukuj  Do góry
Data aktualizacji: 2016-12-01
Liczba odwiedzin: 36365027
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.