Strona główna BIP Wersja chińska Wersja włoska Wersja hiszpańska Wersja ukraińska Wersja czeska Wersja niemiecka Wersja rosyjska Wersja francuska Wersja angielska
Szukaj
O regionie
Gospodarka
Rolnictwo
Turystyka
Sport
Kultura
Nauka i edukacja
Rozwój regionalny
Współpraca z zagranicą
Fundusze Europejskie
Środowisko
Obsługa klienta
Tablica informacyjna
Prawo
Centrum prasowe
Organiz. pozarządowe
 Biura i Departamenty Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót
 Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Biura i Departamenty 
Biura i Departamenty
Departament Kultury, Sportu i Turystyki
ul. Żeromskiego 3
45-053, Opole
tel.: (+48) 77 44 29 330
fax: (+48) 77 44 29 328
e-mail: dks@opolskie.pl
Dyrektor: Agnieszka Kamińska
Z-ca Dyrektora: Bartosz Ostrowski
Komórki organizacyjne:
Referat Kultury
Referat Sportu i Turystyki
Zespół Nadzoru, Analiz i Kontroli

(wyciąg z Regulamu Organizacyjnego - Rozdział 8, § 16)

 1. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  1. przygotowywanie, opracowywanie, opiniowanie, wdrażanie dokumentów programowych i projektów dotyczących rozwoju kultury, sportu i turystyki,
  2. realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020),
  3. stwarzanie warunków dla promocji i rozwoju kultury Śląska Opolskiego, wspieranie inicjatyw kulturotwórczych, środowisk twórczych, regionalnych projektów oraz współpraca na niwie kultury z partnerami zagranicznymi,
  4. realizacja procedur dotyczących nagród w dziedzinie kultury i sportu oraz stypendiów sportowych i kulinarnych,
  5. współpraca z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa,
  6. organizacja otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury i sztuki, wspierania kultury fizycznej, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego,
  7. kontrola i ocena realizacji zadań zleconych organizacjom i stowarzyszeniom z zakresu kultury, kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa a także zadań w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie województwa opolskiego,
  8. przygotowywanie projektu Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Opolskiego,
  9. wspieranie rozwoju kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury i ochrony dziedzictwa oraz znaczących imprez o tej tematyce promujących województwo,
  10. promocja produktów i atrakcji turystycznych województwa opolskiego podczas krajowych i zagranicznych targów, imprez i wydarzeń, a także współpraca z Polską Organizacją Turystyczną i Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną w tym zakresie,
  11. prowadzenie Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI dla dyrektywy 2006/123/WE w sprawie usług na rynku wewnętrznym oraz pełnienie roli koordynatora Systemu dla całego Urzędu,
  12. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych i pośredniczenia w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych, prowadzenie kontroli w tym zakresie oraz występowanie na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów,
  13. prowadzenie spraw w zakresie zaszeregowania obiektów hotelarskich do odpowiedniego rodzaju i kategorii, ewidencja tych obiektów, wydawanie promes oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
  14. prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem wpisu do rejestru organizatorów szkoleń uprawniających do przeprowadzenia szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich, oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
  15. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie nadania, zawieszania, przywracania oraz cofania uprawnień przewodnikom górskim oraz wydawanie duplikatów legitymacji potwierdzających nadanie uprawnień przewodnika turystycznego miejskiego, terenowego lub pilota wycieczek,
  16. powoływanie członków komisji egzaminacyjnych z języka obcego dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, organizowanie egzaminów,
  17. prowadzenie i udostępnianie rejestru niżej wymienionych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo:
   1. Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu,
   2. Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu,
   3. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smołki w Opolu,
   4. Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,
   5. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu,
   6. Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu,
  18. prowadzenie bieżącej współpracy oraz wykonywanie czynności nadzoru nad zadaniami statutowymi i inwestycyjnymi, za wyjątkiem zadań określonych w § 27 ust.2 pkt 2, wobec instytucji kultury, o których mowa w pkt. 17 i Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu w zakresie określonym w umowie o wspólnym prowadzeniu instytucji kultury oraz współpraca z Moszna Zamek sp. z o.o.,
  19. organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów w instytucjach Kultury, o których mowa w pkt. 17 oraz zastępców dyrektorów w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu i w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu,
  20. powoływanie i odwoływanie członków organów doradczych działających w instytucjach kultury wymienionych w pkt.17.

  Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg

‹‹‹
Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2016-09-27 13:47:55)
 Zobacz także PDF - pliki PDF  Powiększ tekst - powiększ tekst  Zmniejsz tekst - pomniejsz tekst  Drukuj - wydrukuj  Do góry
Data aktualizacji: 2016-12-01
Liczba odwiedzin: 36365028
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.