Strona główna BIP Wersja chińska Wersja włoska Wersja hiszpańska Wersja ukraińska Wersja czeska Wersja niemiecka Wersja rosyjska Wersja francuska Wersja angielska
Szukaj
O regionie
Gospodarka
Rolnictwo
Turystyka
Sport
Kultura
Nauka i edukacja
Rozwój regionalny
Współpraca z zagranicą
Fundusze Europejskie
Środowisko
Obsługa klienta
Tablica informacyjna
Prawo
Centrum prasowe
Organiz. pozarządowe
 Biura i Departamenty Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót
 Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Biura i Departamenty 
Biura i Departamenty
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
ul. Ostrówek 5-7
45-082, Opole
tel.: (+48) 77 54 16 565; 77 54 16 566
fax: (+48) 77 54 16 567
e-mail: dpo@opolskie.pl
Dyrektor: Karina Bedrunka
Z-ca Dyrektora: Maja Byrdak
Z-ca Dyrektora: Tomasz Hanzel
Z-ca Dyrektora: Agnieszka Okupniak
Z-ca Dyrektora: Danuta Olender
Z-ca Dyrektora: Agnieszka Ślusarz
Z-ca Dyrektora: Jacek Partyka
Komórki organizacyjne:
Referat Zarządzania Funduszami Strukturalnymi
Referat Przyjmowania EFRR
Referat Wdrażania
Referat Zarządzania Finansowego
Referat Kontroli Funduszy Strukturalnych
Referat ds. Odwołań
Referat Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych
Referat Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich
Referat Pomocy Technicznej
Referat Monitorowania
Zespół Instytucji Certyfikującej
Referat Przyjmowania EFS

(wyciąg z Regulamu Organizacyjnego - Rozdział 8, § 14)

 1. Do zadań departamentu należy w szczególności:
  1. realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013) oraz współpraca z Instytucją Pośredniczącą II stopnia (IP II), której zadania wykonuje Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG),
  2. realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz ścisła współpraca z IP II, której zadania wykonuje Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (WUP),
  3. realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) oraz współpraca z IP tj. OCRG, WUP oraz ZIT tj. Biurem Stowarzyszenia Aglomeracji Opolskiej,
  4. koordynacja i opracowanie RPO WO 2014-2020 oraz dokumentów niezbędnych do zarządzania i wdrażania Programu, w tym współpraca z OCRG, WUP oraz ZIT tj. Biurem Stowarzyszenia Aglomeracji Opolskiej,
  5. realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Podmiotu Regionalnego w ramach Programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska (Interreg V – A CZ – PL),
  6. koordynacja zadań realizowanych przez departamenty oraz jednostki organizacyjne w zakresie wdrażania RPO WO 2007-2013, PO KL, RPO WO 2014-2020, Interreg V – A CZ – PL, w tym m.in. zarządzanie projektami realizowanymi w perspektywie finansowej 2014-2020,
  7. opracowanie i koordynacja realizacji planów działań informacyjno-promocyjnych w województwie opolskim,
  8. prowadzenie punktu informacyjnego dla potencjalnych beneficjentów oraz beneficjentów końcowych funduszy strukturalnych m.in. w ramach RPO WO 2014-2020, Intrreg V – A CZ – PL,
  9. prowadzenie punktów informacyjnych funduszy europejskich (Głównego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim) - prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w zakresie programów Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (jako informacje uzupełniające),
  10. koordynacja wykorzystania pomocy technicznej w ramach RPO WO 2007-2013, PO KL oraz PO WT RCz-RP 2007-2013, RPO WO 2014-2020, Interreg V – A CZ – PL,
  11. koordynacja funkcjonowania systemów informatycznych zapewniających obsługę RPO WO 2007-2013 i RPO WO 2014-2020, wprowadzanie danych do systemów informatycznych oraz innych narzędzi informatycznych wykorzystywanych w celu wdrażania programów operacyjnych,
  12. dokonywanie obsługi procesu naboru, oceny, wyboru i wdrażania projektów składanych w ramach RPO WO 2007-2013, PO KL, RPO WO 2014-2020,
  13. realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji jednostki wdrażającej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w zakresie: Priorytetu 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” – Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, Działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”, Działanie 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości” oraz Priorytetu 3 „Rozwój lokalny” – Działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”, sporządzanie raportów o nieprawidłowościach podlegających niezwłocznemu/kwartalnemu zgłoszeniu do Komisji Europejskiej/zestawień nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE/informacji o braku nieprawidłowości,
  14. obsługa procesu odwołań beneficjentów od wyniku naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektów w ramach RPO WO 2007-2013 i PO KL, RPO WO 2014-2020,
  15. prowadzenie kontroli systemowych w IP oraz na miejscu realizacji projektów w ramach RPO WO 2007-2013 i RPO WO 2014-2020,
  16. nadzór nad systemem raportowania nieprawidłowości w ramach RPO WO 2014 – 2020,
  17. realizacja zadań wynikających z pełnienia funkcji Instytucji Certyfikującej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).”

  Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg

‹‹‹
Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2016-09-15 14:51:42)
 Zobacz także PDF - pliki PDF  Powiększ tekst - powiększ tekst  Zmniejsz tekst - pomniejsz tekst  Drukuj - wydrukuj  Do góry
Data aktualizacji: 2016-12-01
Liczba odwiedzin: 36365478
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.