Strona główna BIP Wersja chińska Wersja włoska Wersja hiszpańska Wersja ukraińska Wersja czeska Wersja niemiecka Wersja rosyjska Wersja francuska Wersja angielska
Szukaj
O regionie
Gospodarka
Rolnictwo
Turystyka
Sport
Kultura
Nauka i edukacja
Rozwój regionalny
Współpraca z zagranicą
Fundusze Europejskie
Środowisko
Obsługa klienta
Tablica informacyjna
Prawo
Centrum prasowe
Organiz. pozarządowe
 Biura i Departamenty Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót
 Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Biura i Departamenty 
Biura i Departamenty
Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
ul. Hallera 9
45-867, Opole
tel.: (+48) 77 44 82 158
fax: (+48) 77 44 82 166
e-mail: drp@opolskie.pl
Dyrektor: Waldemar Zadka
Komórki organizacyjne:
Referat Planowania Strategicznego
Referat Badań i Ewaluacji
Referat Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Referat Geodezji i Kartografii

(wyciąg z Regulamu Organizacyjnego - Rozdział 8, § 13)

 1. W Departamencie funkcjonuje stanowisko Geodety Województwa.
 2. W Departamencie w Referacie Geodezji i Kartografii funkcjonuje Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 3. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  1. koordynacja i realizacja zadań w ramach opracowania, monitorowania i upowszechniania strategii rozwoju województwa opolskiego, koordynacja i monitorowanie realizacji Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. „Opolskie dla Rodziny” oraz wdrażanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora,
  2. prowadzenie i koordynacja prac związanych z polityką rozwoju realizowaną przez Samorząd Województwa (m.in. inicjatywa „Polska Zachodnia 2020”, Opolskie Regionalne Forum Terytorialne, Grupa Sterująca Ewaluacją i Monitoringiem),
  3. monitorowanie opracowywania regionalnych strategii sektorowych oraz ich opiniowanie pod kątem zachowania spójności ze strategią rozwoju województwa opolskiego oraz przestrzegania zasad i procedur obowiązujących przy ich opracowywaniu,
  4. realizacja zadań wynikających z procesu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, na lata 2014-2020 oraz komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  5. koordynacja i realizacja zadań Opolskiego Obserwatorium Terytorialnego,
  6. prowadzenie badań i analiz strategicznych dotyczących aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych oraz prognozowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w Województwie,
  7. prowadzenie prac diagnostycznych na potrzeby planowania strategicznego i działalności operacyjnej na rzecz realizowanej polityki rozwoju,
  8. zarządzanie Portalem Sprawozdawczym w ramach Systemu Informacyjnego Statystyki Publicznej oraz współpraca w tym zakresie z innymi departamentami Urzędu,
  9. prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem planu zagospodarowania przestrzennego Województwa oraz jego aktualizacji,
  10. prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem przeglądów zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Województwa, opracowywaniem raportu o jego stanie oraz oceny realizacji inwestycji celu publicznego,
  11. sporządzanie wniosków do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy,
  12. opiniowanie wniosków o ustalenie lokalizacji: inwestycji drogowych, linii kolejowych, budowli przeciwpowodziowych, inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
  13. prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  14. wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru Województwa,
  15. tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 – 1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000,
  16. analiza zmian w strukturze agrarnej, programowanie i koordynacja prac urządzeniowo – rolnych,
  17. monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
  18. współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG), w tym prowadzeniu bazy danych PRG w części dotyczącej obszaru Województwa,
  19. sporządzanie wojewódzkich zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
  20. opiniowanie spraw dotyczących ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych obiektów fizjograficznych,
  21. realizacja zadań w zakresie koordynacji i wykonywania prac scaleniowo – wymiennych, w tym:
   1. wybór jednostki – Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych z ościennych województw, która wykonywałaby prace scaleniowo – wymienne na obszarze Województwa,
   2. opracowanie projektów porozumień dotyczących powierzenia prowadzenia prac scaleniowo – wymiennych jako zadań publicznych,
   3. koordynacja zleconych przez starostów prac scaleniowo – wymiennych na terenie Województwa,
   4. opracowanie informacji i sprawozdań w tym zakresie,
  22. współdziałanie z organami służby geodezyjnej i kartograficznej przy tworzeniu i utrzymywaniu krajowego systemu informacji o terenie,
  23. obsługa techniczna oraz wsparcie współtworzących Regionalną Infrastrukturę Informacji Przestrzennej organów administracji publicznej oraz osób trzecich.

  Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg

‹‹‹
Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2016-09-27 13:49:06)
 Zobacz także PDF - pliki PDF  Powiększ tekst - powiększ tekst  Zmniejsz tekst - pomniejsz tekst  Drukuj - wydrukuj  Do góry
Data aktualizacji: 2016-12-01
Liczba odwiedzin: 36365092
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.