Strona główna BIP Wersja chińska Wersja włoska Wersja hiszpańska Wersja ukraińska Wersja czeska Wersja niemiecka Wersja rosyjska Wersja francuska Wersja angielska
Szukaj
O regionie
Gospodarka
Rolnictwo
Turystyka
Sport
Kultura
Nauka i edukacja
Rozwój regionalny
Współpraca z zagranicą
Fundusze Europejskie
Środowisko
Obsługa klienta
Tablica informacyjna
Prawo
Centrum prasowe
Organiz. pozarządowe
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót
 Inne ›› Fundusze Europejskie ›› Fundusze europejskie 2007-2013 ›› Pozostałe Programy Operacyjne 2007 – 2013 ›› Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Głównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Program skierowany jest m.in. do przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji.

W ramach Programu możliwe będzie wsparcie działań o charakterze strategicznym i ponadregionalnym w zakresie ochrony środowiska, transportu energetyki, dziedzictwa kulturowego, ochrony zdrowia, infrastruktury szkolnictwa wyższego oraz konkurencyjności regionów.

Na realizację PO IŚ przeznaczono ponad 36 mld euro. Ze środków Unii Europejskiej pochodzi 27,8 mld euro.

Więcej informacji nt. Programu, w tym aktualna wersja dokumentu znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego:
www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy.


26 maja 2008 r. została podpisana zmodyfikowana wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Wprowadzone zmianywynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania części finansowej dokumentu do formatu zgodnego z wymogami instytucji certyfikującej i instytucji koordynującej NSRO 2007-2013. W nowej wersji uszczegółowienia w pkt 23 określony został maksymalny poziom dofinansowania obejmujący zarówno środki Unii Europejskiej, jak i ewentualne środki na współfinansowanie krajowe, które będą pochodzić z budżetu państwa. Jednocześnie skorygowano informacje dotyczące minimalnego poziomu wkładu beneficjenta samorządowego zgodnie z zapisami NSRO 2007-2013. Została również dodana do załącznika nr 3 dodatkowa tabela, która przedstawia podział na środki Unii Europejskiej i krajowe w ramach dotacji rozwojowej lub dofinansowania dla państwowej jednostki budżetowej.
Szczegółowe informacje na temat w/w programu mieszczą się na stronie internetowej www.mrr.gov.pl,
w zakładce Programy Operacyjne na lata 2007-2015.

5 grudnia 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmująca do realizacji Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.


Prace nad Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko rozpoczęły się w styczniu 2006 roku. Powołane w tym celu międzyresortowe grupy robocze opracowywały cele i założenia w poszczególnych obszarach wsparcia Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. W wyniku rekomendacji grup roboczych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało tekst programu, który 1 sierpnia 2006 roku otrzymał akceptację Rady Ministrów i został skierowany do konsultacji społecznych.

29 listopada 2006 roku zmodyfikowany Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko został przyjęty przez Radę Ministrów i w takim kształcie został przekazany w celu negocjacji do Komisji Europejskiej.

Negocjacje Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko trwały od maja do września 2007 r.

Więcej informcji na www.mrr.gov.pl


Zakończenie negocjacji PO Infrastruktura i Środowisko z Komisją Europejską


20 września br. odbyło się ostatnie techniczne spotkanie negocjacyjne dotyczące Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.


Podczas spotkania uzgodniono kwestie dotyczące m.in. opisu poszczególnych priorytetów, linii demarkacyjnej oraz komplementarności w stosunku do innych programów operacyjnych, w tym również programów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego, kwalifikowalności przedsięwzięć w ramach poszczególnych funduszy (Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), zasad możliwości częściowego finansowania dworców kolejowych, nazw dla priorytetów.
W przypadku sektora środowiska przedmiotem uzgodnień były m.in. zapisy w priorytecie III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, także kwestie dotyczące włączenia w projekty inwestycyjne priorytetu II działań związanych ze społecznymi kampaniami edukacyjnymi.

Do uzgodnienia w trybie roboczym pozostało doprecyzowanie odpowiednich zapisów w programie.
Zgodnie z ustaleniami strona polska przekaże w najbliższym czasie uzgodnioną wersję programu.


Ostateczna decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia PO IiŚ jest spodziewana na początku października 2007 r.I runda negocjacji Programu Infrastruktura i Środowisko z Komisją Europejską

W dniach od 14 do 15 maja br. odbyło się pierwsze spotkanie negocjacyjne Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z przedstawicielami Komisji Europejskiej.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego reprezentowała delegacja pod przewodnictwem Podsekretarzy Stanu Jerzego Kwiecińskiego oraz Janusza Mikuły. Komisję Europejską reprezentowała delegacja, której przewodniczył Jean-Marie Seyler, Dyrektor DG Polityki Regionalnej.

Na 198 przekazanych uwag i rekomendacji zdecydowaną większość udało się uzgodnić w czasie spotkania. Podstawowe kwestie, które będą nadal podlegały dalszym negocjacjom to: sugerowane przez KE przesunięcie budowy drogi S19 z PO Infrastruktura i Środowisko do PO Rozwój Polski Wschodniej, zwiększenie zakresu wsparcia finansowego dla połączenia kolejowego Rail Baltica, likwidacja priorytetu IX Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej oraz przeniesienie środków wraz z projektami do priorytetu VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T.
W chwili obecnej trwają konsultacje z Komisją Europejską na poziomie roboczym oraz toczą się prace nad uzupełnieniem zapisów PO Infrastruktura i Środowisko zgodnie z postanowieniami podjętymi podczas spotkania negocjacyjnego. Kolejne formalne spotkanie negocjacyjne jest planowane na połowę lipca br.
Konsultacje społeczne Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko


Opublikowany został projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania uwag, postulatów i propozycji do w/w dokumentu.

Uwagi można przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: poiis@mrr.gov.pl lub tradycyjną pocztą na adres:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych
Ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa


Datą końcową przekazywania uwag do dokumentu jest 19 maja 2007 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz formularz konsultacyjny dostępny jest na stronie: www.funduszestrukturalne.gov.pl/wiadomości


Podpisano porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013
Na podstawie podpisanych porozumień oraz zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Instytucja Zarządzająca przekazała instytucjom pośredniczącym realizację zadań w zakresie wdrażania poszczególnych osi priorytetowych w ramach POIiŚ.

Podczas konferencji 11 kwietnia br. każdy z ministrów reprezentujących instytucje pośredniczące PO IiŚ krótko zaprezentował priorytety, za które odpowiedzialny jest dany resort.

Minister Transportu pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla czterech priorytetów PO IiŚ:

 • Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T - alokacja środków wspólnotowych dla tego priorytetu wynosi 7,6 mld euro
 • Priorytet VII Transport przyjazny środowisku - alokacja środków wspólnotowych dla tego priorytetu wynosi 7,5 mld euro;
 • Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe - alokacja środków wspólnotowych dla tego priorytetu wynosi 2,9 mld euro;
 • Priorytet IX Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej - alokacja środków wspólnotowych dla tego priorytetu wynosi 990 mln euro

Minister Środowiska pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla pięciu priorytetów PO IiŚ:

 • Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa - alokacja środków wspólnotowych dla tego priorytetu wynosi 2,7 mld euro;
 • Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - alokacja środków wspólnotowych dla tego priorytetu wynosi 1,2 mld euro
 • Priorytetu III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska - alokacja środków wspólnotowych dla tego priorytetu wynosi 545 mln euro;
 • Priorytetu IV Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska - alokacja środków wspólnotowych dla tego priorytetu wynosi 200 mln euro;
 • Priorytetu V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych - alokacja środków wspólnotowych dla tego priorytetu wynosi 89,8 mln euro

Minister Gospodarki pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla dwóch priorytetów PO IiŚ:

 • Priorytet X Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku - alokacja dla tego priorytetu ze środków wspólnotowych wynosi 732,2 mln euro
 • Priorytet XI Bezpieczeństwo energetyczne - alokacja z funduszy europejskich dla tego priorytetu wynosi 974,2 mln euro

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu XIV PO IiŚ - Infrastruktura szkolnictwa wyższego. Alokacja środków wspólnotowych na ten priorytet wynosi 500 mln euro.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu XII PO IiŚ - Kultura i dziedzictwo kulturowe. Na realizację tego priorytetu ze środków wspólnotowych przeznaczono 489,99 mln euro.

Minister Zdrowia pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu XIII PO IiŚ - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia. Alokacja środków wspólnotowych na ten priorytet wynosi blisko 350 mln euro.


27 lutego 2007 r. Rada Ministrów przyjęła Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych, w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-13 dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekty kluczowe stanowią przedsięwzięcia inwestycyjne, których realizacja jest niezwykle istotna z punktu widzenia osiągnięcia strategicznych celów rozwojowych dla danego sektora gospodarki bądź regionu, i które tym samym w znaczący sposób przyczyniają się do osiągnięcia zakładanych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych, w tym dużych, w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 zawiera 516 projektów o łącznym całkowitym koszcie 49,35 mld EUR i w przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko został opracowany w podziale na listę projektów podstawowych oraz listę projektów rezerwowych. Wykaz ma charakter wyłącznie indykatywny (przykładowy) i nie przesądza o wsparciu umieszczonych w nim inwestycji.

Konsultacje będą prowadzone za pośrednictwem strony internetowej www.mrr.gov.pl, gdzie wykaz projektów został umieszczony na miesiąc celem zebrania ewentualnych uwag.


7 grudnia 2006 r. do Komisji Europejskiej zostały przekazane Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 oraz 3 Programy Operacyjne, w tym Infrastruktura i Środowisko oraz Kapitał Ludzki i Pomoc Techniczna.

Informację zmodyfikował (a): Krzysztof Sługocki (2008-06-16 11:50:09)
 Zobacz także PDF - pliki PDF  Powiększ tekst - powiększ tekst  Zmniejsz tekst - pomniejsz tekst  Drukuj - wydrukuj  Do góry
Data aktualizacji: 2016-12-01
Liczba odwiedzin: 37796715
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.