Strona główna BIP Wersja chińska Wersja włoska Wersja hiszpańska Wersja ukraińska Wersja czeska Wersja niemiecka Wersja rosyjska Wersja francuska Wersja angielska
Szukaj
O regionie
Gospodarka
Rolnictwo
Turystyka
Sport
Kultura
Nauka i edukacja
Rozwój regionalny
Współpraca z zagranicą
Fundusze Europejskie
Środowisko
Obsługa klienta
Tablica informacyjna
Prawo
Centrum prasowe
Organiz. pozarządowe
 Polityka Regionalna – akty prawne Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót
 Inne ›› Fundusze Europejskie ›› Fundusze europejskie 2007-2013 ›› Polityka Regionalna – akty prawne 
Polityka Regionalna – akty prawne

W związku z weryfikacją założeń Strategii Lizbońskiej, Komisja Europejska przygotowała zestaw wspólnotowych dokumentów strategicznych, zawierających wytyczne dla działań państw członkowskich w ramach powyższych polityk. Dokumenty te obejmują: Zintegrowany Pakiet Wytycznych dla Wzrostu Gospodarczego i Zatrudnienia, spajający wytyczne w sprawie polityki gospodarczej i polityki zatrudnienia, Strategiczne Wytyczne Wspólnoty - w zakresie polityki spójności, Strategiczne Wytyczne UE dla Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, a także Strategiczne Wytyczne dla Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej.

Układ i zarys programów operacyjnych, które będą wdrażane w Polsce w kolejnym okresie programowania, tj. latach 2007-2013 nawiązują do priorytetów proponowanych przez Komisję Europejską określonych w powyższych dokumentach, jak również do propozycji regulacji prawnych dotyczących funduszy europejskich.

Na podstawie priorytetów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, realizowane będą następujące programy operacyjne *:

 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych
 • Program Operacyjny "Infrastruktura i środowisko”
 • Program Operacyjny "Kapitał ludzki”
 • Program Operacyjny "Konkurencyjna gospodarka”
 • Program Operacyjny "Rozwój Polski Wschodniej”
 • Programy europejskiej współpracy terytorialnej
 • Program Operacyjny "Pomoc techniczna”

Programami służącymi realizacji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej będą:

 • Program Operacyjny "Rozwój obszarów wiejskich”
 • Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”

* [Źródło: "Procedury przygotowania programów operacyjnych na lata 2007-2013 w ramach NSRO", Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 06.02.2006 r.]

Programy Operacyjne 2007-2013

System wdrażania funduszy unijnych w latach 2007-2013 ma być prostszy, sprawniejszy i tańszy, niż aktualnie obowiązujący. Ma to na celu przede wszystkim uzyskanie większego efektu makroekonomicznego i społecznego – realizacja programów rozwoju kraju ma być bardziej odczuwalna w gospodarce. Jednoznacznym potwierdzeniem idei pełnej decentralizacji programowania rozwoju regionów w latach 2007-2013 jest przekazanie samorządom województw kompetencji w zakresie przygotowania i wdrażania regionalnych programów operacyjnych. Uzasadnieniem dla wprowadzenia zmian w zakresie programowania rozwoju regionalnego jest zwiększenie stopnia efektywności prowadzenia działań w tym zakresie przez administrację publiczną oraz wzmocnienie obywatelsko-samorządowego wymiaru dokumentów programowych na lata 2007-2013, co ma podstawowe znaczenie dla modernizacji całego kraju.

Samorządy województw po raz pierwszy są w pełni odpowiedzialne za przygotowanie i wdrażanie regionalnych programów operacyjnych. Dla zapewnienia właściwego opracowania i efektywnej realizacji regionalnych programów operacyjnych, pewne funkcje koordynacyjne powierzono Ministerstwu Rozwoju Regionalnego. Oznacza to, że Minister Rozwoju Regionalnego pełni funkcje horyzontalne w zakresie programowania i zarządzania programami, tj. spoczywa na nim obowiązek skoordynowania prac nad projektami dokumentów niezbędnych do otrzymania funduszy unijnych – Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

Podział środków z Budżetu Polityki Spójności 2007-2013

Łączna wielkość środków wspólnotowych z budżetu polityki spójności wynosi 59,5 mld Euro. Środki te zostaną zaangażowane w realizację Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 [NSRO]. Według „Założeń do zmian NSRO (…)”, przyjętych przez Radę Ministrów w dn. 27.12.2005 r. podział środków finansowych w ramach funduszy kształtuje się następująco:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego [EFRR]: ok. 52%
 • Europejski Fundusz Społeczny [EFS]: ok. 15%
 • Fundusz Spójności: ok. 33%

16 regionalnych programów operacyjnych wspieranych będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z przyjęciem przez Polskę propozycji KE dotyczącej monofunduszowości programów, nastąpiło przeniesienie dotychczasowych środków EFS planowanych do wykorzystania w ramach regionalnych programów operacyjnych do sektorowego programu operacyjnego, zarządzanego na poziomie krajowym. Równocześnie 70% całości alokacji w ramach EFS zostanie przeznaczone na wsparcie regionów, pozostałe środki będą wdrażane sektorowo [wg "Założeń do zmian NSRO (…)”, przyjętych przez Radę Ministrów w dn. 27.12.2005 r.].

 Zobacz także PDF - pliki PDF  Powiększ tekst - powiększ tekst  Zmniejsz tekst - pomniejsz tekst  Drukuj - wydrukuj  Do góry
Data aktualizacji: 2016-12-01
Liczba odwiedzin: 37796828
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności.