Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Informacje ogólnePowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Informacje ogólne 
Załatwianie spraw w Urzędzie Marszałkowskim następuje zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza Kodeksu postępowania administracyjnego, jak również zgodnie z postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.


(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego)
ROZDZIAŁ 10
ORGANIZACJA PRACY W URZĘDZIE I OBSŁUGA INTERESANTÓW

§ 39

Współdziałanie departamentów w zakresie realizacji zadań Urzędu przebiega następująco :

 1. Departamentem właściwym do realizacji określonego zadania jest departament, do którego zakresu działania należy dana sprawa – zgodnie z postanowieniami regulaminu.
 2. Opracowania o istotnym znaczeniu sporządzane przez departamenty powinny być uzgadniane ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi właściwymi w danej sprawie.
 3. W razie zadania wykraczającego poza zakres działania danego departamentu, właściwym do jego realizacji jest departament, do którego należy większość zagadnień lub istota zadania.
 4. Departament realizujący określone zadania, w tym zadania z zakresu programowania i przygotowywania projektów unijnych, jest koordynatorem prac wykonywanych przez departamenty współpracujące przy realizacji zadania.
 5. Departament koordynujący realizację zadania :
  1. przedkłada departamentom współpracującym materiały do zaopiniowania,
  2. wnioskuje o przedstawienie niezbędnych informacji i dokumentów,
  3. wyznacza terminy realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 4.
 6. Departamenty współpracują z jednostkami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań.


§ 40

 1. Interesantów przyjmuje się w dniach i godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.
 2. Senatorów, posłów i radnych oraz osoby chore i niepełnosprawne przyjmuje się w godzinach pracy Urzędu poza kolejnością.
 3. Kasa Urzędu obsługuje pracowników Urzędu i interesantów w dniach pracy Urzędu w godzinach 10.00 – 12.00.
 4. Pracownicy prowadzą postępowanie bezstronnie i wnikliwie. Szybko i uprzejmie załatwiają sprawy interesantów, bez zbędnej zwłoki udzielają im niezbędnych wyjaśnień.
 5. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do udostępniania informacji publicznej na wniosek zainteresowanych.


§ 41

Do właściwego przekazu informacji o zasadach pracy Urzędu przeznacza się:

 1. punkt informacyjny dla interesantów,
 2. tablicę informacyjną o godzinach pracy Urzędu,
 3. tablicę informacyjną o rozmieszczeniu stanowisk pracy w Urzędzie oraz tabliczki przy drzwiach pomieszczeń biurowych z wyszczególnieniem imienia i nazwiska pracownika oraz jego stanowiska służbowego.


§ 42

 1. W Urzędzie funkcjonuje wewnętrzny Publikator Informacyjny (Intranet), który stanowi bazę wiedzy niezbędnej w codziennej pracy wszystkich pracowników pracujących w sieci.
 2. Baza zawiera w szczególności: zbiór uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Opolskiego, zarządzeń Marszałka Województwa Opolskiego, wzory dokumentów i pism obowiązujących w Urzędzie, informacje o zmianach w przepisach aktów prawnych, ważnych wydarzeniach i spotkaniach, dane teleadresowe pracowników Urzędu oraz jednostek podległych itp.
 3. Za prowadzenie Intranetu odpowiedzialny jest Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki.


§ 43

 1. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określają odrębne przepisy.
 2. W Urzędzie prowadzone są następujące rejestry:
  1. rejestr skarg i wniosków,
  2. rejestry petycji składanych do organów samorządu województwa,
  3. rejestry uchwał organów samorządu województwa,
  4. rejestr zarządzeń Marszałka,
  5. rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
  6. rejestr wniosków komisji sejmiku,
  7. rejestr interpelacji i wniosków radnych,
  8. rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
  9. rejestr poleceń wyjazdów służbowych,
  10. rejestry umów cywilno – prawnych,
  11. rejestr porozumień,
  12. rejestr przesyłek wpływających,
  13. rejestr przesyłek wychodzących.


ROZDZIAŁ 13
ZAŁATWIANIE INDYWIDUALNYCH SPRAW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

§ 46

 1. Pracownicy rozpatrując indywidualną sprawę kierują się przepisami prawa oraz zasadami bezstronności, rzetelności, uczciwości.
 2. Odpowiedzialność za terminowe i należyte załatwianie spraw indywidualnych ponoszą dyrektorzy departamentów oraz pracownicy w ramach zakresu obowiązków.
 3. Departament Organizacyjno - Administracyjny koordynuje i kontroluje sposób załatwiania spraw indywidualnych, w szczególności skarg, wniosków i interwencji.
 4. Wszystkie indywidualne sprawy wniesione do Urzędu są rejestrowane w spisach i rejestrach spraw.
 5. Marszałek określa w drodze zarządzenia zasady oraz tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.


(...)

Informacja o sposobie załatwiania spraw w postaci elektronicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego

Z dniem 1 maja 2008 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektroniczny (Dz.U. nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) które nałożyły na organy władzy publicznej obowiązek umożliwienia odbiorom usług certyfikacyjnych wnoszenie podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej, w przypadku gdy przepisy prawa wymagają składania ich w określonej formie lub według określonego wzoru.

A zatem wszyscy zainteresowani mają możliwość załatwienia sprawy urzędowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Jednak warunkiem przyjęcia podania złożonego w postaci elektronicznej jest spełnienie warunków formalnych przez wnoszącego podanie. Dokument elektroniczny powinien zatem:

 1. być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym,
 2. zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

  Podania i wnioski opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, można składać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego na adres poczty elektronicznej:

  kancelaria@opolskie.pl

Wzory formularzy oraz informacje o sposobie załatwienia sprawy dostępne są pod adresem:

 1. www.umwo.opole.pl/bip/ w zakładce: „Załatwianie spraw w Urzędzie”


  Informacja o przyjmowanych dokumentach elektronicznych

  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego przyjmuje dokumenty elektroniczne na adres kancelaria@opolskie.pl


  Akceptowane są struktury fizyczne dokumentów w formatach wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2012, poz. 526 z późn.zm.).

  Akceptowane są następujące rodzaje nośników danych:
  - płyta CD, DVD
  - pendrive

  Dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.


  Informację wytworzyła: Iwona Marek - pracownik Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego
Góra
Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2016-09-16 13:54:11)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 5281
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO