Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Priorytety współpracy zagranicznej województwa opolskiego Powiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Inne ›› Współpraca z Zagranicą ›› Priorytety współpracy zagranicznej województwa opolskiego  
Priorytety Współpracy Zagranicznej
Województwa Opolskiego


I. Wstęp:

„Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Opolskiego" uchwala się w związku z wygaśnięciem mocy prawnej poprzedniego dokumentu, jakim są „Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Opolskiego na lata 2003-2006". Ich cezura czasowa związana była z przystępowaniem Polski do Unii Europejskiej, co niosło ze sobą zmiany, wpływające na działania prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Analiza tych działań wskazuje, że dotychczasowe partnerstwa międzyregionalne Województwa Opolskiego mają silną podstawę i że zmiany w Europie służą ich umacnianiu. Jednocześnie pojawiają się tendencje nawiązywania nowych kontaktów, szczególnie z krajami, które w najbliższej przyszłości zamierzają przystąpić do Unii Europejskiej. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej oznacza zarazem dla Województwa nową jakościowo sytuację i szersze możliwości rozwijania współpracy z partnerami zagranicznymi. Te tendencje uprawniają do podjęcia decyzji o obowiązywaniu nowych „Priorytetów" na czas nieokreślony. Dlatego też ustala się, iż aktualizacja dokumentu odbywać się będzie w zależności od potrzeb, nie częściej jednak niż raz w ciągu kadencji samorządu regionalnego. Stopień realizacji priorytetów będzie monitorowany, a raz w roku składane będzie sprawozdanie ze współpracy Województwa Opolskiego z Zagranicą.


Przy konstruowaniu zapisu Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Opolskiego brano pod uwagę:

 • zapisy ustawy o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998r (art. 75 i art. 77 ust. 1 ustawy),
 • ratyfikowane przez Polskę dokumenty międzynarodowe oraz deklarowane przez rząd i parlament cele i kierunki polityki zagranicznej,
 • Priorytety Współpracy Zagranicznej Województwa Opolskiego na lata 2003-2006 oraz poprzedni dokument, obowiązujący w latach 1999 - 2002 - treści umów i porozumień o współpracy zagranicznej zawartych dotychczas przez władze Województwa,
W związku z powyższym Sejmik Województwa Opolskiego ustala:

II. Cele i zadania współpracy międzynarodowej Województwa Opolskiego.

 1. Współpraca międzynarodowa Województwa kształtowana jest między innymi przez:
  • czynniki związane z rozwojem gospodarczym Województwa, a także rozwojem innych dziedzin życia społeczno-ekonomicznego w regionie. Samorząd Województwa realizuje wiele działań międzynarodowych służących rozwojowi regionu i działania te dotyczą zarówno rozwoju gospodarki, jak i współpracy w zakresie edukacji, kultury, ochrony środowiska i rolnictwa, a także innych dziedzin kluczowych, służących realizacji Strategii Rozwoju Województwa,
  • dotychczas prowadzone działania we współpracy z partnerami zagranicznymi zarówno przez samorząd województwa, jak i samorządy lokalne, a także instytucje w regionie. Działania te związane są zarówno z realizacją umów o współpracy międzyregionalnej, jak i współpracą regionalną z partnerami w ramach projektów realizowanych z funduszy europejskich. Na szczególną uwagę w tym zakresie zasługuje aktywne wykorzystanie instrumentów unijnych służących wspieraniu współpracy terytorialnej, np. polsko-czeskiego programu współpracy transgranicznej,
  • czynniki geograficzne, ułatwiające kształtowanie relacji międzynarodowych, do których należą: położenie na granicy z Czechami, na trasie korytarza transeuropejskiego Bruksela-Kijów, w sąsiedztwie aglomeracji dolnośląskiej i śląskiej. Położenie na trasie korytarza TEN w dużym stopniu determinuje aktywność międzynarodową Województwa Opolskiego, dzięki któremu Województwo staje się swoistym pomostem pomiędzy wschodem i zachodem. Świadczy o tym fakt, iż do najintensywniej rozwijających się partnerstw Województwa należą zarówno partnerstwa regionalne w Europie Zachodniej (Niemcy, Francja) oraz partnerstwa regionalne i inne kontakty na Ukrainie i w Europie Wschodniej,
  • czynniki historyczno-kulturowe, związane z przenikaniem się kultur i tradycji: polskiej, niemieckiej i czeskiej w regionie. Jest to związane przede wszystkim z położeniem Województwa na granicy polsko-czeskiej, co w dużej mierze determinuje obecne działania władz samorządowych. O wadze tego czynnika świadczyć może fakt, iż największa liczba partnerstw samorządów terytorialnych w Województwie Opolskim nawiązana została z ich odpowiednikami w Niemczech i w Czechach. Tendencje te mają również odzwierciedlenie w działaniach Samorządu Województwa,
  • różnorodne możliwości wsparcia rozwoju Województwa wynikające z przynależności Polski do Unii Europejskiej.
 2. Współpraca międzynarodowa województwa opolskiego powinna służyć realizacji strategicznych celów rozwojowych Województwa, określonych w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego, przyjętej uchwałą nr XXXIX/350/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 11 października 2005 r.
  W celu realizacji zapisów strategii, za główne działania prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi należy uznać:
  • rozwój współpracy transgranicznej głównie w wymiarze gospodarczym, m.in. poprzez usprawnienie wymiany informacji o terenach i ofertach inwestycyjnych, wprowadzenie ułatwień w podejmowaniu działalności gospodarczej, ale także rozbudowę infrastruktury turystycznej i tworzenie wspólnych ofert turystycznych oraz wspólną promocję polsko-czeskiego pogranicza,
  • wsparcie samorządu województwa dla działalności euroregionów Pradziad i Silesia, zwłaszcza w zakresie kreowania polityki współpracy transgranicznej i realizacji wspólnych projektów, w tym z samorządem województwa,
  • wsparcie samorządu województwa dla międzynarodowej współpracy instytutów naukowo-badawczych i przedsiębiorstw, umożliwiającej transfer wiedzy i technologii oraz dla projektów ponadregionalnych w tym zakresie,
  • wsparcie samorządu województwa dla międzynarodowych inicjatyw międzyuczelnianych i międzyszkolnych,
  • prowadzenie działań na rzecz stworzenia wewnątrzregionalnej sieci współpracy samorządów lokalnych, instytucji oraz organizacji pozarządowych, mającej na celu wymianę informacji na temat partnerstw międzynarodowych.
 3. Działania prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi Województwa po roku 2006 powinny stanowić kontynuację działań zawartych w Priorytetach Współpracy z Zagranicą na lata 2003-2006, które służą realizacji powyższych celów strategicznych. Należą do nich:
  • wzmacnianie pozycji i kształtowanie dobrego wizerunku Województwa wśród regionów Europy oraz w Polsce,
  • wykorzystanie doświadczeń i wiedzy partnerów europejskich w zakresie funkcjonowania w strukturach europejskich i kształtowania społeczeństwa obywatelskiego oraz przekazywanie ich regionom spoza Unii,
  • wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi w zakresie gospodarowania europejskimi funduszami pomocowymi i strukturalnymi oraz realizacja wspólnych przedsięwzięć w ich ramach,
  • wspieranie rozwoju Województwa, szczególnie w zakresie gospodarki, z uwzględnieniem rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz turystyki,
  • wymiana doświadczeń oraz wspieranie przedsięwzięć dotyczących zapobiegania kataklizmom i likwidowania ich skutków.
III. Kierunki geograficzne współpracy międzynarodowej Województwa Opolskiego

Współpraca międzynarodowa Województwa powinna w znaczącym stopniu przyczyniać się do jego rozwoju:

a) Kierunki geograficzne działań prowadzonych z partnerami zagranicznymi powinny stanowić kontynuację doświadczeń i uwzględniać zarówno specyfikę dotychczasowych kontaktów jak też uwzględniać pojawiające się zmiany zarówno w sferze społecznej, jak i gospodarczej oraz kulturowej danego regionu partnerskiego. Zgodnie z powyższym współpraca międzynarodowa Województwa Opolskiego po roku 2006 powinna służyć pogłębianiu i wzmacnianiu więzi z następującymi regionami partnerskimi:

 • Kraj Ołomuniecki w Czechach,
 • Nadrenia-Palatynat w Niemczech,
 • Obwód Iwano-Frankiwski na Ukrainie,
 • Komitat Fejer na Węgrzech,
 • Autonomiczna Wspólnota Galicii w Hiszpanii,
 • Okręg Arad,
 • Kraj Związkowy Styria.

  Istotnym kierunkiem działań międzynarodowych powinna być realizacja czterostronnego porozumienia o współpracy międzyregionalnej, zawartego z Burgundią we Francji, Nadrenią- Palatynatem w Niemczech i Krajem Środkowoczeskim w Czechach oraz rozwój stosunków bilateralnych z tymi regionami.

  Województwo Opolskie dołoży starań w celu kontynuowania współpracy z Regionem Bazylikaty we Włoszech, licząc na wzajemne zainteresowanie dalszym rozwijaniem kontaktów.
b) Samorząd Województwa będzie dążył do kontynuacji działań podejmowanych z partnerami zagranicznymi, z którymi województwo podpisało umowy przed rokiem 1999, w tym z Obwodem Biełgorodzkim. W razie nie wyrażenia przez Obwód zainteresowania taką współpracą, będziemy szukać innych możliwości współpracy z partnerami z Rosji.

c) We współpracy zagranicznej uwzględniane będą także nowo pojawiające się kierunki działań podejmowanych przez Samorząd Województwa, mające na celu rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Należą do nich regiony położone w:

 • państwach Europy Zachodniej, między innymi: Wielka Brytania, Belgia, Austria, Niemcy, Włochy, Francja,
 • państwach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym również w państwach pretendujących do członkostwa w Unii Europejskiej, a także w państwach Półwyspu Bałkańskiego,
 • państwach skandynawskich.
d) Niezależnie od powyższych priorytetowych kierunków współpracy, Województwo Opolskie otwarte jest na współpracę z innymi partnerami zagranicznymi, do których należą regiony:

 • innych państw Unii Europejskiej, będące źródłem doświadczeń w zakresie funkcjonowania w UE,
 • państw znajdujących się po wschodniej stronie granicy z Unią Europejską, takich jak Rosja, Ukraina, Białoruś,
 • państw Dalekiego Wschodu, takich jak Chiny, z którymi współpraca przynieść może znaczne korzyści ekonomiczne dla Województwa,
e) Współpraca z pozostałymi kierunkami geograficznymi rozpatrywana będzie przez władze Województwa każdorazowo pod kątem możliwych korzyści dla Województwa.

IV. Współpraca w ramach międzynarodowych zrzeszeń regionalnych

Województwo Opolskie jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Rozwoju Obszarów Wiejskich ARGE z siedzibą w Wiedniu. Współpraca z ARGE przynosi Województwu duże korzyści, zarówno w kwestii możliwości wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania obszarów wiejskich, jak i związane z promocją Opolskiego Programu Odnowy Wsi. Dlatego też przewiduje się kontynuację członkostwa Województwa w tym zrzeszeniu regionalnym.

Uczestnictwo w pozostałych międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych rozpatrywane będzie przez władze województwa każdorazowo z uwzględnieniem specyfiki Województwa Opolskiego oraz jego interesów.

Ważną rolę w międzynarodowej reprezentacji Województwa spełniać będą Biura Województwa: w Brukseli, w Warszawie oraz na lotnisku Frankfurt-Hahn, których rola polega na reprezentowaniu interesów samorządu województwa w instytucjach zagranicznych oraz forach międzynarodowej wymiany doświadczeń.

Góra
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 3733
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO