Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Zaproszenie do składania wniosków na wybór Lokalnej Grupy Rybackiej Powiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Inne ›› Fundusze Europejskie ›› Fundusze europejskie 2007-2013 ›› Pozostałe Programy Operacyjne 2007 – 2013 ›› PO RYBY  ›› Ogłoszenia o naborze  ›› Zaproszenie do składania wniosków na wybór Lokalnej Grupy Rybackiej  


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

zaprasza do składania wniosków

na wybór stowarzyszenia do realizacji
lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR)
w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

(na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego
rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. z 2009 r. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 241).


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do składania wniosków na wybór stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w terminie od dnia 30 października 2009 r. do dnia 31 stycznia 2010 r.

Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich dla obszaru całego kraju w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi: 798 692 720 złotych.

Miejsce składania wniosków: stowarzyszenia z całego kraju, zainteresowane złożeniem wniosku i spełniające warunki określone przepisami ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz.U. Nr 162, poz. 1292) składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami, spięte w segregatorach, bezpośrednio w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na ul. Wspólnej 30 w Warszawie.

Formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), w zakładce PO RYBY 2007-2013.

Ze stowarzyszeniami wybranymi do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) zostanie podpisana umowa na realizację tej strategii. Maksymalna wysokość środków finansowych na realizację tej strategii została określona w § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013".

Złożenie wniosku:
1. O terminowości złożenia wniosku decyduje data jego złożenia w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii pierwszej strony wniosku pieczęcią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, datą wpływu oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek;

2. Stowarzyszenie ubiegające się o wybór do realizacji LSROR informuje instytucję zarządzającą o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem, niezwłocznie po ich zaistnieniu.

Rozpatrywanie wniosku:
1. Wyboru stowarzyszeń do realizacji LSROR dokonuje się w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu do składania wniosków;

2. Wniosek w pierwszej kolejności podlega wstępnej weryfikacji w zakresie: terminowości złożenia, wypełnienia wszystkich wymaganych pól, złożenia podpisu osób reprezentujących stowarzyszenie oraz złożenia załączników wskazanych we wniosku;

3. Jeżeli wniosek nie został złożony w terminie lub nie zawiera nazwy stowarzyszenia, lub jego adresu siedziby i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, lub nie dołączono do niego oryginału LSROR, instytucja zarządzająca pozostawia wniosek bez rozpatrzenia;

4. Jeżeli wniosek nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach lub nie dołączono do niego co najmniej jednego z dokumentów określonych we wniosku, instytucja zarządzająca wzywa stowarzyszenie, w formie pisemnej, do uzupełnienia wniosku, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Brakujące dokumenty należy dostarczyć na adres wskazany w piśmie wzywającym stowarzyszenie do uzupełnienia;

5. Jeżeli stowarzyszenie, pomimo wezwania, nie usunęło braków lub nie złożyło wyjaśnień w wyznaczonym terminie, instytucja zarządzająca ponownie wzywa to stowarzyszenie do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania;

6. Jeżeli stowarzyszenie pomimo ponownego wezwania do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień nie dokonało ich w terminie, instytucja zarządzająca pozostawia wniosek bez rozpatrzenia;

7. Instytucja zarządzająca w trakcie rozpatrywania wniosku, może wezwać stowarzyszenie, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania;

8. Wezwanie stowarzyszenia do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie wyboru stowarzyszenia do realizacji LSROR wstrzymuje bieg terminu rozpatrywania wniosku do czasu wykonania tych czynności;

9. Ze stowarzyszeniami wybranymi do realizacji LSROR zostanie podpisana umowa na realizację tej strategii;

10. W przypadku, gdy co najmniej dwa stowarzyszenia uzyskają taką samą liczbę punktów w ramach ocen, o których mowa w § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", pierwszeństwo przy wyborze przyznaje się temu stowarzyszeniu, które posiada wyższy współczynnik, o którym mowa w § 2 ust. 1 tego rozporządzenia.
Pliki do pobrania:

Wniosek o wybór stowarzyszenia do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich
[W-1/LGR]
(DOC, 228 kB)

Instrukcja wypełniania wniosku
(PDF, 252.3 kB)

Załącznik nr 5. Dane wszystkich członków komitetu
(RTF, 92.98 kB)

Załącznik nr 9. Harmonogram konkursów na wybór operacji do realizacji, w ramach wdrażania LSROR
(DOC, 90.1 kB)

Załącznik nr 11j. Oświadczenie pracodawcy
(RTF, 35.61 kB)
Góra
Informację wprowadził (a): Piotr Kobiela (2009-11-16 12:31:50)
Informację zmodyfikował (a): Marek Karawan (2012-05-28 11:28:27)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 1039
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO