Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Program współpracy województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008-2009Powiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Inne ›› Współpraca z organizacjami pozarządowymi ›› Program współpracy województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008-2009 
Postanowienia ogólne

 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego stanowi jedną z istotnych form realizacji zadań własnych Samorządu Województwa Opolskiego.
 2. Program określa zasady, obszary i formy współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z wykorzystaniem środków publicznych.
 3. Ilekroć w Programie jest mowa o:
  1. „ustawie" - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
  2. „województwie" - rozumie się przez to Województwo Opolskie,
  3. „podmiotach Programu" - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
  4. „dotacji" - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art.106, ust.2, pkt.1, lit.d ustawy z dnia 30.06. 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104)
  5. „konkursie" - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2 ustawy.
Zasady współpracy

Ideą współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest partnerstwo regionalne budowane w oparciu o poniższe zasady:

 1. Zasada partnerstwa - podmioty Programu, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych.
 2. Zasada pomocniczości i suwerenności stron - organy administracji publicznej respektując odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznają ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracują z nimi, a także wspierają ich działalność oraz umożliwiają realizację zadań publicznych, na zasadach i w formie określonej w ustawie,
 3. Zasada efektywności - województwo, przy zlecaniu podmiotom Programu zadań publicznych, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy o finansach publicznych, wykorzystuje współpracę z podmiotami Programu do efektywnej realizacji zadań społeczno - gospodarczych,
 4. Zasada jawności podejmowanych działań - organy samorządu województwa udostępniają współpracującym z nimi podmiotom Programu informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca,
 5. Zasada legalności - wszelkie działania organów samorządu województwa oraz podmiotów Programu odbywają się w granicach i na podstawie przepisów prawa.
Obszary współpracy

Współpraca Samorządu Województwa z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 4 ustawy, w szczególności ustawowych zadań województwa realizowanych odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Województwa Opolskiego, w następujących dziedzinach:
  1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  2. profilaktyki i promocji zdrowia,
  3. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  4. promowania krajoznawstwa i turystyki,
  5. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania narkomanii,
  6. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  7. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  8. współpracy zagranicznej województwa,
  9. pomocy społecznej, zwłaszcza na rzecz osób niepełnosprawnych i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  10. promocji regionu,
  11. edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej związaną z tematyką Unii Europejskiej,
  12. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  13. wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w regionie,
  14. promocji i organizacji wolontariatu,
  15. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w zakresie określonym w pkt 1-14.
Formy współpracy

Współpraca Samorządu Województwa z podmiotami Programu realizowana będzie w różnych formach, a w szczególności w postaci:

  1. konsultowania z podmiotami Programu projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  2. zlecania podmiotom Programu prowadzącym działalność w obszarze pożytku publicznego realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
  3. wzajemnego informowania się o kierunkach planowanej działalności i współdziałanie w celu ujednolicenia i zharmonizowania tych kierunków poprzez:
   • publikowanie informacji, ważnych dla podmiotów Programu, na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: www.umwo.opole.pl,
   • przyjmowanie informacji przekazywanych przez podmioty Programu informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach sfery publicznej,
  4. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli podmiotów Programu prowadzących działalność w obszarze pożytku publicznego oraz przedstawicieli Województwa,
  5. stwarzania możliwości udziału w realizowanych działaniach programowych, w tym szkoleniach i konferencjach,
  6. pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy podmiotów Programu w skali regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej,
  7. doradztwo i współpraca przy pozyskiwaniu przez podmioty Programu środków finansowych z innych źródeł,
  8. obejmowanie patronatem Marszałka Województwa Opolskiego inicjatyw realizowanych przez podmioty Programu,
  9. udzielania wsparcia pozafinansowego poprzez:
   • udzielanie pomocy merytorycznej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
   • udostępnienie, w miarę możliwości, pomieszczeń lub użyczenie sprzętu.
Obszary współpracy w sferze realizacji zadań publicznych

Do obszarów obejmujących przedsięwzięcia organizacyjne i priorytetowe zadania publiczne, które mogą być powierzone podmiotom Programu należą:

 1. Obszar realizacji zadań w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
  W szczególności wspierane będą zadania:
  • doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji przedsiębiorczości oraz przygotowania młodzieży do funkcjonowania na rynku pracy,
  • prowadzenie kształcenia ustawicznego w zakresie edukacji obywatelskiej i społecznej.
 2. Obszar realizacji zadań w sferze profilaktyki i promocji zdrowia.
  W szczególności wspierane będą działania profilaktyczne i promocja zdrowia w zakresie:
  • zwiększania skuteczności edukacji zdrowotnej, działań w zakresie podnoszenia świadomości prozdrowotnej oraz zwiększania udziału w programach profilaktycznych,
  • programów zwiększających aktywność fizyczną dzieci i młodzieży i promujących zdrowy styl życia, a zwłaszcza:
   - profilaktyki wad postawy,
   - programów profilaktycznych zmniejszających ilość wypadków drogowych,
  • programów promujących aktywność fizyczną osób dorosłych,
  • programów profilaktycznych chorób cywilizacyjnych, a zwłaszcza:
   - zwiększania wczesnej wykrywalności nowotworów złośliwych,
   - zwiększania wczesnej wykrywalności chorób układu krążenia,
   - zwiększania wczesnej wykrywalności cukrzycy typu dorosłych,
  • programów zwiększających sprawność psychomotoryczną osób starszych,
  • promocji zdrowia psychicznego oraz zapobiegania występowaniu zaburzeń psychicznych,
  • wsparcia niepełnosprawnych osób autystycznych oraz dzieci z nadpobudliwością psychoruchową,
  • zmniejszania narażenia ludności na czynniki szkodliwe w środowisku życia, pracy i nauki.
 3. Obszar realizacji zadań w sferze kultury fizycznej i sportu.
  W szczególności wspierane będą następujące zadania:
  • szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo,
  • udział reprezentacji województwa w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży i Mistrzostwach Polski,
  • organizacja imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym promujących województwo,
  • wspieranie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku akademickim,
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim,
  • wspieranie sportu i rekreacji w środowisku osób niepełnosprawnych,
  • wspieranie rozwoju sekcji sportowych o dużym znaczeniu dla promocji województwa,
  • wspieranie organizacji szkolenia kadr kultury fizycznej województwa (w szczególności szkolenia instruktorów, animatorów sportu i sędziów sportowych),
  • wspieranie szkolenia sekcji sportowych uczestniczących w ogólnopolskim współzawodnictwie sportu młodzieżowego,
  • wspieranie organizacji zawodów sportowych w ramach wojewódzkiego i ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego.
 4. Obszar realizacji zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
  W szczególności wspierane będą zadania w zakresie:
  • wspierania działalności krajoznawczej poprzez dofinansowanie imprez turystyczno-krajoznawczych oraz szkoleń o zasięgu wojewódzkim, krajowym oraz międzynarodowym,
  • promocji walorów turystycznych regionu (targi krajowe i zagraniczne, wydawnictwa regionalne, wystawy, prezentacja regionu w środkach masowego przekazu),
  • ratownictwa i ochrony turystów,
  • stworzenia jednolitego systemu informacji turystycznej w województwie opolskim,
 5. Obszar realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania narkomanii.
  W szczególności wspierane będą zadania w zakresie:
  • kompleksowych oddziaływań kreujących i wspomagających grupy pozytywnych liderów młodzieżowych,
  • kompleksowych oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży z grup ryzyka pod względem używania środków psychoaktywnych,
  • oddziaływań kreujących i wspomagających wolontariat w obszarze związanym z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu,
  • oddziaływań terapeutycznych wobec osób zagrożonych uzależnieniem i/lub uzależnionych od środków psychoaktywnych,
  • oddziaływań w zakresie redukcji szkód u osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i/lub lecznictwa substytucyjnego osób uzależnionych od środków psychoaktywnych,
  • kompleksowych oddziaływań terapeutycznych i/lub pomocowych wobec osób doznających przemocy w rodzinie, w tym osób doznających wykorzystywania seksualnego,
  • oddziaływań terapeutycznych i/lub korekcyjno-edukacyjnych wobec sprawców przemocy w rodzinie,
  • specjalistycznych działań edukacyjnych i profilaktycznych ukierunkowanych na ograniczenie zjawiska picia alkoholu oraz palenia tytoniu przez kobiety w ciąży oraz w wieku prokreacyjnym - w tym działań dotyczących zespołu FAS (alkoholowy zespół płodowy),
  • wdrażania metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji wobec nadużywających alkoholu i/lub używających narkotyków pacjentów podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,
  • edukacji i profilaktyki dotyczącej przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców,
  • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w obszarze uzależnień,
  • działań dotyczących readaptacji społecznej osób, które ukończyły terapię w zakresie uzależnień lub są w końcowej fazie takiej terapii.
 6. Obszar realizacji zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
  W szczególności wspierane będą zadania w dziedzinie:
  • organizacji festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw artystycznych, historycznych, muzealnych i innych imprez, o zasięgu co najmniej regionalnym, mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki,
  • pielęgnowania polskości oraz rozwoju i kształtowania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców regionu,
  • pielęgnowania i rozwijania tożsamości lokalnej w regionie,
  • ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych,
  • upowszechniania, promocji i popularyzacji kultury i sztuki,
  • promowania twórczości literackiej,
  • wspierania amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej,
  • edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich o zasięgu wojewódzkim,
  • konserwacji, renowacji i ochrony obiektów zabytkowych ruchomych i nieruchomych województwa opolskiego wpisanych do rejestru zabytków.
 7. Obszar realizacji zadań w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  W szczególności wspierane będą zadania w zakresie:
  • realizacji programu Odnowy Wsi, współpraca ze stowarzyszeniami odnowy wsi (konkursy, wystawy, konferencje, podróże studyjne, szkolenia, publikacje, imprezy o istotnym znaczeniu dla rozwoju obszarów wiejskich),
  • wsparcia akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenów wiejskich,
  • promocji produktu regionalnego i tradycyjnego, w szczególności działań z zakresu Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego,
  • wsparcia sprzedaży bezpośredniej na Opolszczyźnie,
  • realizacji programu wdrażania podejścia Leader w województwie opolskim, (konkursy, wystawy, konferencje, podróże studyjne, szkolenia, publikacje, imprezy o istotnym znaczeniu dla rozwoju obszarów wiejskich),
  • rozwoju energii odnawialnych w regionie.
 8. Obszar realizacji zadań wspomagających rozwój współpracy zagranicznej województwa.
  W szczególności wspierane będą działania:
  • realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi na terenie województwa opolskiego,
  • realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi poza granicami kraju.
 9. Obszar realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, realizowanych poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:
  W szczególności wspierane będą działania w zakresie:
  • aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • rehabilitacji społecznej osób "trzeciego wieku",
  • realizacji projektów badawczych mających na celu diagnozę sytuacji osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie województwa,
  • readaptacji społecznej rodzin dysfunkcyjnych poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych,
  • przeciwdziałania przemocy, demoralizacji i przestępczości nieletnich,
  • wsparcia socjalnego wypoczynku dzieci i młodzieży z ubogich rodzin w formie stacjonarnej, półstacjonarnej i jednodniowych imprez o charakterze regionalnym,
  • zwiększenia dostępu do informacji nt. instytucji i organizacji działających na rzecz pomocy osobom potrzebującym wsparcia,
  • wspierania samoorganizacji społecznej i wszelkich form samopomocy oraz wolontariatu.
 10. Obszar realizacji zadań w zakresie promocji regionu.
  W szczególności wspierane będą działania:
  • mające na celu wdrażanie opracowanej strategii marketingowej województwa,
  • wspierające inicjatywy o charakterze promocyjnym, których celem jest rozwój gospodarczy regionu
  • promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa.
 11. Obszar realizacji zadań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w zakresie zasad Unii Europejskiej.
  W szczególności wspierane będą zadania:
  • organizowania wyjazdów studyjnych, szkoleń, konferencji i warsztatów poświęconych tematyce Unii Europejskiej,
  • organizowania obchodów Dni Unii Europejskiej,
  • prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej dotyczącej tematyki unijnej.
 12. Obszar realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
  W szczególności wspierane będą zadania:
  • organizowania szkoleń, kursów, konkursów, akcji popularyzatorskich podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa, a w szczególności rolników, leśników, nauczycieli oraz dzieci i młodzieży,
  • gromadzenia pomocy dydaktycznej i rozpowszechniania informacji dotyczących ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, głównie przez biblioteki (pedagogiczne, wojewódzkie, szkolne).
 13. Obszar realizacji zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
  W szczególności wspierane będą zadania:
  • realizacji programów wsparcia na rzecz rozwoju gospodarczego i pozyskiwania inwestycji,
  • organizacji szkoleń i warsztatów w zakresie promocji gospodarczej samorządów lokalnych oraz marketingu terytorialnego,
  • wdrażania Działań 2.5 Promocja przedsiębiorczości i 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 14. Obszar realizacji zadań w sferze promocji i organizacji wolontariatu w zakresie określonym w pkt 1 - 13.
 15. Obszar realizacji zadań z zakresu działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w zakresie określonym w pkt 1 - 14.
Postanowienia końcowe

 1. Zlecanie zadań organizacjom - uprawnionym podmiotom następuje w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań objętych niniejszym Programem określa uchwała budżetowa na 2008 i 2009 rok.
 3. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:
  • remonty budynków, zadania i zakupy inwestycyjne, zakupy gruntów, działalność gospodarczą, za wyjątkiem projektów, w których takie nakłady są ściśle związane z realizacją projektu, a dotyczących pomocy społecznej oraz likwidacją bezrobocia w grupach zagrożonych wykluczeniem,
  • pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji
  • działalność polityczną i religijną.
 4. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. Nr 44, poz. 427) i Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 44, poz. 428).

Pliki do pobrania:
Uchwała Nr XX/245/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/232/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego. (PDF, 36.89 kB)
Uchwała Nr XIX/232/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego. (PDF, 35.64 kB)
Roczny Program Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego. (PDF, 79.12 kB)
Góra
Informację wprowadził (a): Violetta Ruszczewska (2008-03-19 14:53:36)
Informację zmodyfikował (a): Natalia Ochędzan (2008-07-16 11:59:51)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 2825
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO