Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Biura i DepartamentyPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Biura i Departamenty 
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Hallera 9
45-867, Opole
tel.: (+48) 77 448 21 00
fax: (+48) 77 448 21 01; 77 448 21 22
e-mail: drw@opolskie.pl
Dyrektor: Wiesław Kryniewski
Z-ca Dyrektora: Antoni Jastrzembski
Z-ca Dyrektora: Mariola Szachowicz
Komórki organizacyjne:
Referat Rolnictwa i Łowiectwa
Referat Ochrony Gruntów Rolnych i Gospodarki Wodnej
Referat Rozwoju Wsi
Pełnomocnik ds. Programu "Odnowa Wsi"

(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego - Rozdział 8, § 20)

 1. Do zakresu działania Departamentu należy w szczególności:
  1. realizacja polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich wynikającej ze Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego,
  2. organizacja lub współorganizacja przedsięwzięć promujących dobre praktyki rolnicze, tradycję i kulturę na obszarach wiejskich, w tym Dożynek Wojewódzkich oraz inicjujących rozwój dzieci i młodzieży z klubów oraz inicjujące rozwój dzieci i młodzieży z klubów 4H,
  3. współpraca z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w zakresie zadań realizowanych przez Departament,
  4. prowadzenie spraw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym:
   1. wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych oraz maku,
   2. przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku Województwa określających ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw,
  5. współpraca ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Głubczycach przy realizacji Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego na terenie województwa opolskiego,
  6. przygotowywanie programu upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników województwa opolskiego we współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
  7. wnioskowanie do ministra rolnictwa o utworzenie rejonu zamkniętego wytwarzania materiału siewnego odmian sadzeniaków ziemniaków,
  8. przypisywanie gminy (na wniosek rady gminy) w szczególnych gospodarczo uzasadnionych wypadkach do innego okręgu podatkowego niż określony w rozporządzeniu ministra właściwego ds. finansów publicznych,
  9. ustalanie wykazu miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich,
  10. prowadzenie spraw związanych z przeznaczaniem gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
  11. realizacja zadań Samorządu Województwa określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym, a w szczególności:
   1. przeprowadzanie oceny podmiotów uprawnionych do rybactwa w obwodach rybackich w zakresie wypełniania obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej,
   2. ustanawianie lub znoszenie obrębów hodowlanych i obrębów ochronnych na wodach przydatnych do prowadzenia gospodarki rybackiej,
  12. prowadzenie spraw z zakresu ochrony terenów zieleni i zadrzewień na terenach będących własnością miasta, gdzie prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty, a w szczególności:
   1. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu i ustalanie wysokości opłat za usunięcie drzewa lub krzewu,
   2. umarzanie należność z tytułu ustalonej opłaty za przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy,
   3. nakładanie kar pieniężnych za zniszczenie drzew i krzewów, usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz rozkładanie na raty ww. kary pieniężnej,
   4. windykacja należności z tytułu opłat i kar związanych z wycinką drzew i krzewów,
  13. wydawanie zezwoleń na:
   1. wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej technologii chowu zwierząt,
   2. pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących w celu preparowania ich zwłok oraz w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok tych zwierząt,
  14. określanie miejsca, warunków, czasu oraz sposobu ograniczenia populacji zwierząt w przypadkach zaistnienia nadzwyczajnego zagrożenia dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka,
  15. sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa, a w szczególności:
   1. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o odszkodowania za straty w uprawach rolnych wyrządzone przez zwierzynę łowną na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich,
   2. dokonywanie podziału obszaru województwa na obwody łowieckie oraz zmian granic tych obwodów,
  16. prowadzenie spraw związanych z realizacją przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za granicą, w tym wydawanie decyzji o zakazie wykonywania wyżej wymienionej działalności gospodarczej przez okres 3 lat oraz przekazywanie do Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki informacji o wydanych decyzjach
  17. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami budżetu województwa przeznaczonymi na ochronę gruntów rolnych, w tym:
   1. udzielanie gminom i powiatom dofinansowania zadań,
   2. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających Województwu za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
  18. wykonywanie czynności nadzoru, za wyjątkiem zadań określonych w § 27 ust. 2 pkt. 2, wobec Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych,
  19. prowadzenie kontroli w zakresie wykonywania zadań statutowych, w tym utrzymania i eksploatacji cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz realizacji inwestycji,
  20. nadzór nad związkami spółek wodnych,
  21. nadzór nad koordynacją projektów konkursowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w działaniu 4.1. Mała retencja,
  22. prowadzenie spraw związanych ze zwolnieniami z niektórych zakazów obowiązujących w strefach ochronnych wałów przeciwpowodziowych od strony odpowietrznej, wynikających z ustawy Prawo wodne,
  23. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem na wniosek poszkodowanego wysokości odszkodowania za szkody popowodziowe, o których mowa w ustawie Prawo wodne,
  24. prowadzenie działań na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich,
  25. realizacja Programu Odnowy Wsi w województwie opolskim,
  26. prowadzenie spraw związanych z identyfikacją i wpisem produktów tradycyjnych na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  27. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju sprzedaży bezpośredniej i produkcji marginalnej, ograniczonej i lokalnej,
  28. realizacja zadań związanych z rozwojem i koordynacja działania Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego – Dziedzictwo Kulinarne Opolskie,
  29. koordynacja i realizacja działań na rzecz rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie opolskim,
  30. realizacja projektu RPO WO 2014 – 2020 – V.2.A.1 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1.: Ochrona różnorodności biologicznej, projekt pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”.

   Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa – Adam Maciąg

‹‹‹
Góra
Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2016-09-16 11:29:43)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 128841
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO