Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Biura i DepartamentyPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Biura i Departamenty 
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Hallera 9
45-867, Opole
tel.: (+48) 77 44 82 161, 77 44 82 163
fax: (+48) 77 44 82 160
e-mail: dzd@opolskie.pl
Dyrektor: Stanisław Łągiewka
Z-ca Dyrektora: Irena Barczyk
Komórki organizacyjne:
Samodzielne Stanowiska Pracy

(wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego - Rozdział 8, § 17)

 1. Zadania Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej realizują samodzielne stanowiska pracy do określonych spraw.
 2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:
  1. prowadzenie bieżącej współpracy oraz wykonywanie czynności nadzoru, wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.), za wyjątkiem przeprowadzania kontroli wynikających z art. 121 ust. 4 ww. ustawy, oraz za wyjątkiem zadań określonych w § 27 ust. 2 pkt. 2 Regulaminu Organizacyjnego UMWO, wobec następujących wojewódzkich jednostek organizacyjnych:
   1. Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu,
   2. Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu,
   3. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu,
   4. Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu,
   5. Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach,
   6. Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych,
   7. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,
   8. Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach,
   9. Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu,
  2. składanie propozycji związanych z łączeniem, przekształcaniem i likwidacją podmiotów leczniczych funkcjonujących w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo oraz współpraca z Biurem Skarbu Województwa w tym zakresie,
  3. monitorowanie i analiza wykonywania działalności leczniczej przez podmioty lecznicze funkcjonujące w formie spółek z udziałem Województwa tj.:
   • Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.,
   • Stobrawskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Kup,
   • Szpital Wojewódzki w Opolu Sp. z o.o.,
   • Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.
  4. współpraca z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia,
  5. realizacja zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:
   1. organizowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów,
   2. zapewnienie przeprowadzenia oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez upoważnionego przez Marszałka lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii,
   3. zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu osób do szpitala psychiatrycznego,
   4. prowadzenie ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
   5. wydawanie zezwoleń na prowadzenie prywatnej praktyki psychologicznej, jako indywidualnej działalności gospodarczej albo w formie spółki partnerskiej,
   6. prowadzenie ewidencji pracowni psychologicznych, wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, prowadzonych przez:
    • jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej,
    • jednostki organizacyjne służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
    • zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
    • jednostki sektora finansów publicznych,
   7. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem,
   8. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu,
   9. prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,
   10. sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu,”
  6. przekazywanie do wojewody wymaganych sprawozdań z realizacji zadań administracji rządowej,
  7. realizacja działań, związanych z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu Województwa Opolskiego dla podmiotów leczniczych, dla których jednostki samorządu terytorialnego są podmiotami tworzącymi,
  8. współpraca z Regionalną Radą Psychologów,
  9. opracowanie i realizacja Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
  10. prowadzenie bieżącej współpracy oraz wykonywanie czynności nadzoru nad zadaniami statutowymi, realizowanymi przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, w tym w szczególności:
   1. koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
   2. udział w pracach komisji konkursowych, powoływanych do rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz organizacji pożytku publicznego, ogłaszanych przez Zarząd Województwa Opolskiego, z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  11. nadzór nad podmiotami, którym zlecono prowadzenie publicznych i niepublicznych ośrodków adopcyjnych na terenie województwa opolskiego, w tym w szczególności:
   1. publikowanie w BIP województwa wykazu ośrodków adopcyjnych, które na terenie województwa prowadzą postępowania adopcyjne,
   2. pośrednictwo w przekazywaniu ministrowi właściwemu do spraw rodziny informacji o realizacji przez ośrodki adopcyjne powierzonych zadań w systemie SAC,
   3. sporządzanie sprawozdań merytoryczno-finansowych z realizacji zadań przez ośrodki adopcyjne,
   4. realizacja zadań związanych z organizacją ośrodków adopcyjnych, w zakresie opracowania regulaminów organizacyjnych,
   5. monitorowanie przebiegu procesów adopcyjnych w ośrodkach adopcyjnych na terenie województwa,
  12. realizacja zadań związanych z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego pomocy z budżetu Województwa na likwidację szkód, powstałych w wyniku klęsk żywiołowych,
  13. realizacja programu „Wyrównywanie różnic między regionami” – współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  14. realizacja zadań związanych z powołaniem i odwołaniem członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, organizacja pracy Rady,
  15. organizowanie pracy Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. Specjalizacji Zawodowej Pracowników Socjalnych,
  16. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji z budżetu Województwa instytucjom tworzącym zakłady aktywności zawodowej,
  17. realizacja działań kontrolnych, dotyczących:
   1. prawidłowości wykonywania zadań statutowych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, z wyłączeniem kontroli finansowych,
   2. funkcjonowania ośrodków adopcyjnych z terenu województwa opolskiego,
   3. prawidłowości wykorzystania, udokumentowania i rozliczenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Opolskiego, udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
   4. wydatkowania dotacji otrzymanych z budżetu Województwa Opolskiego w ramach otwartego konkursu ofert i otrzymanych w trybie pozakonkursowym przez organizacje pożytku publicznego,
  18. działania wynikające z gromadzenia i analizowania informacji o programach zdrowotnych, realizowanych w gminach i powiatach województwa opolskiego,
  19. realizacja Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w obszarze promocji zdrowia i polityki społecznej,
  20. współpraca z jednostkami organizacyjnymi, organizacjami rządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań w obszarze ochrony i promocji zdrowia,
  21. opracowywanie i wdrażanie strategii sektorowych i programów, dotyczących ochrony i promocji zdrowia oraz strategii sektorowych, dotyczących integracji i polityki społecznej,
  22. realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym opracowywanie profilaktycznych programów zdrowotnych, opartych o cele wynikające z Narodowego Programu Zdrowia oraz z dokumentów strategicznych w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej dla województwa opolskiego,
  23. opracowywanie, wdrażanie i opiniowanie projektów z funduszy strukturalnych, w ramach zadań realizowanych przez Departament,
  24. koordynacja działania komisji i zespołów powołanych przez Zarząd Województwa Opolskiego lub Marszałka Województwa, działających w obszarze ochrony, promocji zdrowia i polityki społecznej,
  25. realizacja zadań Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r. ,,Opolskie dla Rodziny” w ramach Pakietu III – Opieka żłobkowo – przedszkolna oraz Pakietu IV – Złota Jesień we współpracy z podległymi jednostkami organizacyjnymi.
Za treść odpowiada: Sekretarz Województwa - Adam Maciąg

‹‹‹
Góra
Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2016-09-16 10:37:46)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 128843
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO