Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Program współpracy województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2006Powiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Inne ›› Współpraca z organizacjami pozarządowymi ›› Program współpracy województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2006 

Uchwała Nr XLVIII/484/2006
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 30 maja 2006r.

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego.

Na podstawie art.18, pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art.5, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Roczny Program Współpracy Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXV/308/2005 z dnia 31 maja 2005r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 czerwca 2006 roku.

Załącznik
do Uchwały Nr XLVIII/484/2006
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 30 maja 2006 roku

Roczny Program Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego

Postanowienia ogólne

 1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego stanowi jedną z istotnych form realizacji zadań własnych Samorządu Województwa Opolskiego.
 2. Program określa obszary i formy współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz priorytety zadań publicznych, których realizacja związana będzie z wykorzystaniem środków publicznych.
 3. Ilekroć w Programie jest mowa o:
  1. "ustawie” - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
  2. "województwie” - rozumie się przez to Województwo Opolskie,
  3. "podmiotach Programu” - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
  4. "dotacji” - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art.106, ust.2, pkt.1, lit.d ustawy z dnia 30.06. 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104)
  5. "konkursie” - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2 ustawy.

Zasady współpracy

Ideą współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi, w tym organizacjami pożytku publicznego jest partnerstwo regionalne budowane w oparciu o poniższe zasady:

 1. Zasada partnerstwa - organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych.
 2. Zasada pomocniczości i suwerenności stron – organy administracji publicznej respektując odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznają ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących także do sfery zadań publicznych i w takim zakresie współpracują z tymi organizacjami, a także wspierają ich działalność oraz umożliwiają realizację zadań publicznych, na zasadach i w formie określonej w ustawie,
 3. Zasada efektywności - województwo, przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych, dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów wynikających z ustawy o finansach publicznych, wykorzystuje współpracę z organizacjami pozarządowymi do efektywnej realizacji zadań społeczno – gospodarczych,
 4. Zasada jawności podejmowanych działań - organy samorządu województwa udostępniają współpracującym z nimi organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z tymi organizacjami,
 5. Zasada legalności - wszelkie działania organów samorządu województwa oraz organizacji pozarządowych odbywają się w granicach i na podstawie przepisów prawa.

Obszary współpracy

Współpraca Województwa z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 4 ustawy, w szczególności ustawowych zadań województwa realizowanych odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Województwa Opolskiego, w następujących dziedzinach:

 1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 2. promocji i ochrony zdrowia,
 3. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 4. promowania krajoznawstwa i turystyki,
 5. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy domowej oraz przeciwdziałania narkomanii,
 6. kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
 7. rozwoju i promocji obszarów wiejskich,
 8. współpracy zagranicznej województwa,
 9. pomocy społecznej, zwłaszcza na rzecz osób niepełnosprawnych i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 10. promocji regionu,
 11. edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej związaną z tematyką Unii Europejskiej,
 12. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 13. wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w regionie.

Formy współpracy

Współpraca województwa z podmiotami Programu realizowana będzie w różnych formach, a w szczególności w postaci:

 1. konsultowania z podmiotami Programu projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 2. zlecania podmiotom prowadzącym działalność w obszarze pożytku publicznego realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
 3. wzajemnego informowania się o kierunkach planowanej działalności i współdziałanie w celu ujednolicenia i zharmonizowania tych kierunków poprzez:
  1. publikowanie na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: www.umwo.opole.pl ważnych dla podmiotów Programu informacji
  2. przyjmowanie przekazywanych przez podmioty Programu informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach sfery publicznej
 4. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność w obszarze pożytku publicznego oraz przedstawicieli Województwa,
 5. stwarzania możliwości udziału w realizowanych działaniach programowych, w tym szkoleniach i konferencjach,
 6. pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy organizacji pozarządowych w skali regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej,
 7. doradztwo i współpraca przy pozyskiwaniu przez organizacje środków finansowych z innych źródeł,
 8. obejmowanie patronatem Marszałka Województwa Opolskiego inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 9. udzielania wsparcia pozafinansowego poprzez:
  1. udzielanie pomocy merytorycznej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
  2. udostępnienie, w miarę możliwości, pomieszczeń lub użyczenie sprzętu.

Obszary współpracy w sferze realizacji zadań publicznych

Do obszarów obejmujących przedsięwzięcia organizacyjne i priorytetowe zadania publiczne, które mogą być powierzone podmiotom Programu należą:

 1. Obszar realizacji zadań w sferze nauki, edukacji, oświaty.
  W szczególności wspierane będą zadania:
  1. kształcenie ustawiczne w celu wzrostu aktywności obywatelskiej i społecznej,
  2. organizacja konferencji promujących osiągnięcia naukowe regionu.

 2. Obszar realizacji zadań w sferze promocji i ochrony zdrowia.
  W szczególności wspierane będą działania profilaktyczne i promocja zdrowia w zakresie:
  1. zwiększania skuteczności edukacji zdrowotnej, działań w zakresie promocji zdrowia oraz programów profilaktycznych,
  2. programów profilaktycznych chorób cywilizacyjnych, a zwłaszcza:
   • zwiększania wczesnej wykrywalności nowotworów złośliwych,
   • zwiększania wczesnej wykrywalności chorób układu krążenia,
   • zwiększania wczesnej wykrywalności cukrzycy typu dorosłych,
  3. promocji zdrowia psychicznego oraz zapobiegania występowaniu zaburzeń psychicznych,
  4. zmniejszania narażenia ludności na czynniki szkodliwe w środowisku życia, pracy i nauki.

 3. Obszar realizacji zadań w sferze kultury fizycznej i sportu.
  W szczególności wspierane będą następujące zadania:
  1. organizacja zawodów sportowych w ramach wojewódzkiego i ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego,
  2. uczestnictwo reprezentacji województwa w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży i Mistrzostwach Polski,
  3. organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych promujących województwo o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
  4. organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w środowisku osób niepełnosprawnych,
  5. szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo (kadra wojewódzka, kadra marszałkowska, stypendia sportowe) oraz szkolenie instruktorów, animatorów sportu i sędziów sportowych,
  6. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym, akademickim, wiejskim oraz osób niepełnosprawnych,
  7. wspieranie organizacyjno-konsultacyjno ogólnopolskiego współzawodnictwa sportu młodzieżowego,
  8. promocja i upowszechnianie sportu masowego i wyczynowego.

 4. Obszar realizacji zadań w zakresie turystyki.
  W szczególności wspierane będą zadania:
  1. promocja walorów turystycznych regionu (targi krajowe i zagraniczne, wydawnictwa regionalne, wystawy, prezentacja regionu w środkach masowego przekazu),
  2. stworzenie jednolitego systemu informacji turystycznej w województwie opolskim,
  3. wspieranie działalności krajoznawczej poprzez dofinansowanie imprez turystyczno – krajoznawczych o zasięgu wojewódzkim i międzynarodowym,
  4. organizacja szkoleń i konferencji w zakresie upowszechniania turystyki.

 5. Obszar realizacji zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy domowej oraz przeciwdziałania narkomanii.
  W szczególności wspierane będą zadania w zakresie :
  1. kompleksowych oddziaływań kreujących i wspomagających grupy pozytywnych liderów młodzieżowych,
  2. kompleksowych oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży z grup ryzyka pod względem używania środków psychoaktywnych,
  3. oddziaływań terapeutycznych wobec osób zagrożonych uzależnieniem i/lub uzależnionych od środków psychoaktywnych,
  4. oddziaływań w zakresie lecznictwa substytucyjnego i/lub redukcji szkód u osób uzależnionych od środków psychoaktywnych,
  5. kompleksowych oddziaływań terapeutycznych i pomocowych wobec osób doznających przemocy domowej, w tym osób doznających wykorzystywania seksualnego,
  6. oddziaływań terapeutycznych i/lub korekcyjno-edukacyjnych wobec sprawców przemocy domowej,
  7. specjalistycznych działań edukacyjnych i profilaktycznych ukierunkowanych na ograniczenie zjawiska picia alkoholu oraz palenia tytoniu przez kobiety w ciąży oraz w wieku prokreacyjnym – w tym dotyczących zespołu FAS (alkoholowy zespół płodowy),
  8. wdrażania metod wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji wobec nadużywających alkoholu i/lub używających narkotyków pacjentów podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,
  9. działań dotyczących readaptacji społecznej osób, które ukończyły terapię w zakresie uzależnień.

 6. Obszar realizacji zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.
  W szczególności wspierane będą zadania w dziedzinie:
  1. organizacji festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, konferencji, seminariów, wystaw artystycznych, historycznych, muzealnych i innych imprez mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki oraz ich zagranicznej promocji,
  2. ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych,
  3. upowszechniania, promocji i popularyzacji kultury i sztuki,
  4. promowania twórczości literackiej,
  5. wspierania amatorskiego ruchu artystycznego twórczości ludowej,
  6. renowacji, konserwacji i inwentaryzacji zabytków.

 7. Obszar realizacji zadań w zakresie rozwoju i promocji obszarów wiejskich.
  W szczególności wspierane będą zadania:
  1. realizacji programu Odnowy Wsi ( konkursy, warsztaty, konferencje, podróże studyjne, szkolenia, publikacje ),
  2. promocji produktu regionalnego i tradycyjnego,
  3. wsparcia sprzedaży bezpośredniej na Śląsku Opolskim,
  4. współpracy mikroregionalnej w ramach Programu Leader+.

 8. Obszar realizacji zadań w zakresie współpracy zagranicznej województwa.
  W szczególności wspierane będą działania mające na celu organizację:
  1. międzynarodowych przedsięwzięć promujących nawiązywanie kontaktów zagranicznych ( konkursy, misje gospodarcze, dni partnerstwa ),
  2. przedsięwzięć odbywających się na terenie regionów partnerskich Województwa.

 9. Obszar realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, realizowanych poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:
  1. działania mające na celu aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, starszych oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  2. realizacja projektów badawczych mających na celu diagnozę sytuacji osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie województwa,
  3. readaptacja społeczna rodzin dysfunkcyjnych poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych,
  4. działania ukierunkowane na przeciwdziałanie przemocy, demoralizacji i przestępczości nieletnich,
  5. wsparcie socjalne wypoczynku dzieci i młodzieży z ubogich rodzin w formie stacjonarnej, półstacjonarnej i jednodniowych imprez o charakterze regionalnym,
  6. zwiększenie dostępu do informacji nt. instytucji i organizacji działających na rzecz pomocy osobom potrzebującym wsparcia,
  7. wspieranie samoorganizacji społecznej i wszelkich form samopomocy oraz wolontariatu.

 10. Obszar realizacji zadań w zakresie promocji regionu.
  W szczególności wspierane będą działania związane:
  1. z udziałem bądź organizacją przedsięwzięć promujących potencjał regionu (konkursy, wystawy, targi, konferencje, spotkania informacyjne, giełdy i misje gospodarcze w kraju i zagranicą ),
  2. z propagowaniem wiedzy o regionie i jego walorach,
  3. ze zwiększaniem atrakcyjności regionu poprzez marketing regionalny,
  4. z zadaniami mającymi na celu wypromowanie oraz uzyskanie certyfikatów produktów regionalnych,
  5. z synergiczną promocją gospodarczą i turystyczno - kulturalną ( ze szczególnym uwzględnieniem turystyki weekendowej i biznesowej ).

 11. Obszar realizacji zadań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w zakresie zasad Unii Europejskiej.
  W szczególności wspierane będą zadania:
  1. organizowanie wyjazdów studyjnych, szkoleń, konferencji i warsztatów poświęconych tematyce Unii Europejskiej,
  2. organizowanie obchodów Dni Unii Europejskiej,
  3. prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej dotyczącej tematyki unijnej.

 12. Obszar realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
  W szczególności wspierane będą zadania:
  1. organizowanie szkoleń, kursów, konkursów, akcji popularyzatorskich podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa, a w szczególności rolników, leśników, nauczycieli oraz dzieci i młodzieży,
  2. gromadzenie pomocy dydaktycznej i rozpowszechnianie informacji dotyczących ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, głównie przez biblioteki ( pedagogiczne, wojewódzkie, szkolne ).

Postanowienia końcowe

 1. Zlecanie zadań organizacjom – uprawnionym podmiotom następuje w trybie otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań objętych niniejszym Programem określa uchwała budżetowa na 2007 rok.
 3. Konkurs dla określonych zadań ogłasza Zarząd Województwa po uchwaleniu przez Sejmik Województwa budżetu na dany rok.
 4. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:
  • remonty budynków, zadania i zakupy inwestycyjne, zakupy gruntów, działalność gospodarczą, za wyjątkiem projektów, w których takie nakłady są ściśle związane z realizacją projektu, a dotyczących pomocy społecznej oraz likwidacją bezrobocia w grupach zagrożonych wykluczeniem,
  • pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji oraz na działalność polityczną i religijną.
 5. Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. Nr 264 , poz. 2207 ) oraz rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty i w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 44, poz. 428 i 427 ).

Góra
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 2885
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO