Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Wydawanie decyzji o rozłożeniu na raty lub umorzeniu wierzytelności w stosunku do jednostek ochrony zdrowia
Kategoria: Zdrowie i polityka społeczna
Komórka organizacyjna: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Nr pokoju: 601-609
Podmioty uprawnione: Z wnioskiem może wystąpić samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie oraz dłużnik będący osobą fizyczną
Wymagania i potrzebne dokumenty: Wniosek dłużnika w sprawie ulgi zawiera:
  1. podstawowe dane wnioskodawcy:
    a) w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, NIP oraz adres zamieszkania;
    b) w przypadku pozostałych dłużników: nazwę jednostki, NIP, REGON, klasę PKD, adres siedziby;
  2. sprecyzowanie żądania;
  3. uzasadnienie żądania;
  4. określenie terminu spłaty (w przypadku przesunięcia terminu zapłaty);
  5. określenie ilości rat oraz terminu ich spłaty (w przypadku podziału na raty).

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wszystkie okoliczności podane we wniosku oraz zasadność udzielenia wnioskowanej ulgi.

Wszczęcie procedury umorzeniowej następuje na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, organ uprawniony może odroczyć termin zapłaty w całości lub części wierzytelności, rozłożyć na raty płatność w całości lub części wierzytelności, a także umorzyć należność w całości lub części jeżeli przemawiają za tym udokumentowane trudności płatnicze dłużnika.

Organ właściwy: kierownik jednostki organizacyjnej – w formie decyzji - w sprawach, których wartość wierzytelności nie przekracza pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do jednego dłużnika rocznie powyżej tych kwot decyzję w formie uchwały podejmuje Zarząd Województwa Opolskiego
Miejsce składania dokumentów: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (adres:45-052 Opole, ul. Oleska 19), w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Podstawa prawna: Uchwała Nr XLVIII/500/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Opolskiemu lub jego jednostkom podległym.
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Łągiewka - Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej
‹‹‹
Góra
Informację zmodyfikował (a): Sylwia Jóźków (2011-11-04 09:11:42)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 429088
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO