Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
Kategoria: Działalność gospodarcza
Komórka organizacyjna: Referat Transportu i Gospodarki
Nr pokoju: p. nr 3, ul. Hallera 9 , Opole
Podmioty uprawnione: Przedsiębiorcy spełniający wymagania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 227, poz. 1367z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012r., poz. 619)
Wymagania i potrzebne dokumenty: Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy jest dokonywany na pisemny wniosek podmiotu (wzór wniosku określony w ww. rozporządzeniu), zawierający następujące dane:
 1. imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz jego adres zamieszkania albo siedzibę i adres;
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej, o ile podmiot taki numer posiada, oraz miejsce prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, do której został wpisany;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki numer posiada;
 4. zakres prowadzonych kursów;
 5. datę i podpis wnioskodawcy.
Wraz z wnioskiem, należy złożyć oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że:
 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie prowadzenia kursów, określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych".
Oświadczenie powinno również zawierać:
 1. imię i nazwisko lub pełną nazwę podmiotu;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis składającego oświadczenie lub osoby uprawnionej do występowania w imieniu podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
oraz
Oświadczenie że podmiot nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo karne skarbowe, przestępstwo popełnione w celu osiągnięciakorzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Oświadczenie powinno być złożone przez osobę fizyczną (w przypadku jednoosobowej działalności) lub członków organu osoby prawnej.

Za wpis do rejestru pobierana jest opłata w wysokości 600 zł (sześćset złotych). W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające przed dniem 1 stycznia 2012r. opłata za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy jest obniżona o 50% i wynosi 300 zł (trzysta złotych).

Opłatę należy wnieść na poniżej podany numer konta, w tytule należy zawrzeć dane zgodnie z poniżej określonym wzorem:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Nr konta:
70 1160 2202 0000 0000 7165 0243

Tytułem:
„Nazwa przedsiębiorcy”, „adres”, opłata za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy
Organ właściwy: Marszałek Województwa – zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające
Miejsce składania dokumentów: Pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

lub bezpośrednio w Departamencie Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewoazu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012r., poz. 619)
Osoba odpowiedzialna: Bartłomiej Horaczuk - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
Pliki do pobrania:
WNIOSEK o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (DOCX, 12.19 kB)
‹‹‹
Góra
Informację zmodyfikował (a): Marzena Lukowska (2014-08-13 13:20:08)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 429098
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO