Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Przyznawanie dotacji na działalność pożytku publicznego
Kategoria: Organizacje pozarządowe
Komórka organizacyjna: Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
Podmioty uprawnione: Oferty mogą składać:
 • organizacje pozarządowe
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
 • spółdzielnie socjalne
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej; które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników
Wymagania i potrzebne dokumenty:
 1. Ogłoszenie Zarządu Województwa o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych - termin rozstrzygnięcia konkursu do 45 dni od ostatniego dnia składania ofert
  (wzór ogłoszenia jest na www.umwo.opole.pl)
 2. Oferta uprawnionego podmiotu realizacji zadania publicznego zgłoszona do konkursu wraz z następującymi załącznikami:
  • kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji
  • aktualny statut
  • sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający złożenie oferty, tj. bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa – z wyłączeniem kościelnych osób prawnych
  • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji Podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta
  • ewentualne referencje wykonania zadania
  (wzór oferty jest na www.umwo.opole.pl)
 3. Uchwała Zarządu Województwa w sprawie zlecenia zadania i przyznania na jego realizację określonej kwoty dotacji
 4. Umowa na realizację zadania publicznego wraz z załącznikami:
  • oferta realizacji zadania publicznego
  • zaaktualizowany harmonogram realizacji zadania, jeśli dotyczy
  • zaktualizowany kosztorys realizacji zadania, jeśli dotyczy
  • kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji
  • umowa pomiędzy Zleceniobiorcami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego
  (wzór umowy jest na www.umwo.opole.pl)
 5. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego należy sporządzić w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego
  (wzór sprawozdania jest na www.umwo.opole.pl)
Opłaty: brak
Organ właściwy: Zarząd Województwa – uchwała w sprawie przyznania dotacji
Miejsce składania dokumentów: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
(właściwy departament podany w ogłoszeniu)
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r., nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. nr 6, poz. 25)
Osoba odpowiedzialna: Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych - Izabela Podobińska
‹‹‹
Góra
Informację zmodyfikował (a): Katarzyna Piechówka (2014-06-04 09:45:29)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 429064
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO