Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Ustanawianie i znoszenie obrębów hodowlanych
Kategoria: Rolnictwo
Komórka organizacyjna: Referat Rolnictwa i Łowiectwa
Nr pokoju: 303
Przedmiot sprawy: Ustanawianie przez Marszałka Województwa Opolskiego obrębu hodowlanego w drodze decyzji administracyjnej na podstawie wniosku złożonego przez uprawnionego do rybactwa, który prowadzi działalność w zakresie chowu i hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Znoszenie przez Marszałka Województwa Opolskiego obrębu hodowlanego w drodze decyzji administracyjnej na wniosek uprawnionego do rybactwa albo z urzędu, jeżeli uprawniony do rybactwa trwale zaprzestał prowadzenia w obrębie hodowlanym działalności w zakresie chowu lub hodowli zwierząt akwakultury oraz rozrodu ryb.
Podmioty uprawnione: Uprawniony do rybactwa na podstawie art. 4 ustawy o rybactwie śródlądowym.
Wymagania i potrzebne dokumenty:
 1. Wniosek o ustanowienie obrębu hodowlanego zawierający następujące dane:
  a) pełna nazwa i adres uprawnionego do rybactwa, telefon kontaktowy, dokładny adres obiektu,
  b) opis obiektu ze wskazaniem powierzchni, w przypadku stawów powierzchni ogroblowanej i użytkowej (lustra wody), rodzaju i wielkości produkcji rybackiej
 2. Dokumenty potwierdzające prawo rybackiego wykorzystania obiektu stawowego lub innego zbiornika wodnego (akt notarialny lub umowa dzierżawy) aktualne wypisy z rejestru gruntów dotyczące działek, na których planowane jest ustanowienie obrębu hodowlanego
 3. Czytelna mapa obiektu stawowego z naniesionymi stawami, groblami, ciekami wodnymi punktami poboru i zrzutu wody wraz z dokładnie zaznaczonymi granicami wnioskowanego obrębu hodowlanego
 4. Umowa zawarta z uprawnionym do rybactwa w obwodzie rybackim (w przypadku gdy do obrębu hodowlanego włączony będzie odcinek cieku wchodzący w skład obwodu rybackiego, którego użytkownikiem jest inna osoba prawna lub fizyczna)
 5. Pozwolenie wodno-prawne na wykonanie urządzenia wodnego i/lub na piętrzenie wód i/lub pobór wód na potrzeby obiektów stawowych i/lub zrzut wody z obiektów stawowych – oryginał do wglądu
 6. Decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego – oryginał do wglądu lub zaświadczenie od Powiatowego Lekarza Weterynarii o spełnianiu warunków sanitarno – weterynaryjnych i posiadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego
 7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł.
Opłaty: Opłata skarbowa w wysokości 10 zł na rachunek bankowy: Urząd Miasta Opola, 45-015 Opole, Rynek – Ratusz, Bank Millennium SA, nr konta 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249, (należy napisać tytułem: decyzja – ustanowienie lub zniesienie obrębu hodowlanego)
Organ właściwy: Marszałek Województwa Opolskiego
Miejsce składania dokumentów: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – Kancelaria Ogólna
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
lub Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi - sekretariat
ul. Hallera 9
45-867 Opole
Tryb odwoławczy: Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.z 2016 r., poz. 486 ze zm.) od powyższej decyzji, stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi: Zgodnie z art. 16 ustawy o rybactwie śródlądowym uprawniony do rybactwa ma obowiązek oznakować obręb hodowlany. Zasady oznakowania obrębu zawarte są w § 16 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 ze zm. ).
Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 2b i 2c ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. Nr 189 , poz. 652)
Osoba odpowiedzialna: Wiesław Kryniewski – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Pliki do pobrania:
Plik wzoru wniosku o ustanowienie obrębu hodowlanego (DOC, 34 kB)
‹‹‹
Góra
Informację wprowadził (a): Marzena Lukowska (2014-09-30 14:13:10)
Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2016-10-07 08:37:36)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 429056
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO