Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Wpis do ewidencji egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem
Kategoria: Działalność gospodarcza
Komórka organizacyjna: Referat Transportu i Gospodarki
Dodatkowe informacje: Terminy Egzaminów
Wymagania i potrzebne dokumenty:

Przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów składa do organu ewidencyjnego właściwego ze względu na stałe miejsce zamieszkania następujące dokumenty:

 1. wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów, którego wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;
 2. dokument potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia;
 3. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego;
 4. zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego;
 5. orzeczenie lekarskie i psychologiczne, o których mowa odpowiednio w art. 58 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o kierujących pojazdami;
 6. kopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 6 lat prawa jazdy kategorii B oraz o posiadaniu przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej egzaminowaniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy;
 7. zaświadczenie o posiadaniu uprawnienia egzaminatora prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat w przypadku osób przystępujących do egzaminu w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy;
 8. dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

Wymagania, o których mowa w ust. 1:

 1. pkt 1 - nie dotyczą osób ubiegających się o uprawnienia do egzaminowania w zakresie pozwolenia;
 2. pkt 2 - nie dotyczą osób ubiegających się o rozszerzenie posiadanego zakresu uprawnień egzaminatora.

Dodatkowe wymagania

Egzaminatorem jest osoba, która:
 1. posiada wykształcenie średnie;
 2. posiada przez okres co najmniej 6 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu:
  1. prawo jazdy właściwej kategorii lub
  2. pozwolenie na kierowanie tramwajem;
 3. posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy;
 4. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;
 5. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;
 6. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny potwierdzony zaświadczeniem o jego ukończeniu;
 7. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;
 8. daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków;
 9. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
  6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 10. jest wpisana do ewidencji egzaminatorów.
 11. Zgodnie z Art. 76a § 2. Kpa. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Opłaty: 1. Opłata za egzamin wynosi:
 1. kat. A prawa jazdy - teoria 100 zł - praktyka 200 zł,
 2. kat B lub T prawa jazdy - teoria 100 zł - praktyka 250 zł,
 3. kat. C lub D prawa jazdy - teoria 100 zł - praktyka 300 zł,
Po opublikowaniu na stronach Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej terminarzu egzaminów weryfikacyjnych będzie dostępny numer konta bankowego, na który należy uiścić opłatę za egzamin weryfikacyjny.

2. Za wydanie decyzji o wpisie do ewidencji egzaminatorów pobiera się opłatę w wysokości 50 zł. Opłatę za wpis do ewidencji należy uiścić na rachunek bankowy:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Bank Millennium S.A. 49 1160 2202 0000 0000 6013 8467


Tytułem: opłata za wpis do ewidencji egzaminatorów prawa jazdy.
Miejsce składania dokumentów: Adres korespondencyjny:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Osobiście - 1 piętro , pok. 150 – Kancelaria Ogólna

Osoba do kontaktu:
Aneta Lipińska - Inspektor w Referacie Transportu i Gospodarki
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Infrastruktury i Gospodarki
ul. Hallera 9,
45-782 Opole
tel. 77 4482183

Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa. Pisemne odwołania należy składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji
Uwagi: Termin załatwienia sprawy (wydanie decyzji) nastąpi po złożeniu wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od otrzymania wyników z Komisji Weryfikacyjnej potwierdzających uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu
Podstawa prawna:
 1. Art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.),
 2. § 50 rozporządzenia Ministra Transportu. Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 995)
Osoba odpowiedzialna: Bartłomiej Horaczuk - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
Wnioski:
Wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów (PDF, 328.02 kB)
‹‹‹
Góra
Informację wprowadził (a): Katarzyna Piechówka (2013-06-07 11:17:58)
Informację zmodyfikował (a): Marzena Lukowska (2014-08-13 13:29:29)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 429103
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO