Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Udzielanie/zmiana koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża
Kategoria: Środowisko
Komórka organizacyjna: Referat Geologii
Podmioty uprawnione: Podmioty gospodarcze prowadzące działalność wydobywczą
Wymagania i potrzebne dokumenty: Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny powinien zawierać:
 1. oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu;
  opis: podać nazwę firmy przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 2. określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej, numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz REGON;
  opis: podać w/w numery,
  załączniki: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku spółek cywilnych dodatkowo: kopia umowy spółki cywilnej wraz z ewentualnymi aneksami oraz adresy korespondencyjne wszystkich wspólników)
 3. określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja
  opis: określić ww. rodzaj i zakres wykonywania działalności gospodarczej,
 4. stan prawny nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność; w przypadku nieruchomości, których właściciel nie jest ujawniony w księdze wieczystej, przyjmuje się dane z ewidencji gruntów i budynków,
  opis: zestawienie działek, w obrębie których prowadzona będzie działalność objęta koncesją (w granicach projektowanego obszaru górniczego) ze wskazaniem wszystkich właścicieli nieruchomości wraz z aktualnymi danymi adresowymi,
  załączniki: aktualny/aktualne odpis/odpisy z księgi wieczystej lub wypis/wypisy z ewidencji gruntów w przypadku gdy właściciel nie jest ujawniony w księdze wieczystej.
 5. prawo wnioskodawcy do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się wnioskodawca;
  opis: zestawienie działek z podaniem prawa wnioskodawcy do nieruchomości,
  załączniki: akty dokumentujące prawo do terenu np.: akty notarialne, umowy dzierżawy, umowy przyrzeczenia, itp. (w sytuacji gdy przedsiębiorca jest wyłącznym właścicielem nieruchomości objętej wnioskiem wpisanym w księdze wieczystej załączniki jak w pkt 4);
 6. określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności;
  opis: podać czas na jaki ma być wydana koncesja (w latach) począwszy od daty wydania decyzji, podać datę rozpoczęcia działalności koncesyjnej;
 7. określenie środków, jakimi wnioskodawca dysponuje w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zamierzonej działalności;
  opis: określić środki jakimi dysponuje wnioskodawca w celu zapewnienia wykonywania zamierzonej działalności,
  załączniki: zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący wnioskodawcy, określające wielkość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową podmiotu, zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z wpłatami należności budżetowych, zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z opłatą składek, wykaz posiadanych maszyn i urządzeń do eksploatacji kopaliny (lub umowa wynajmu/dzierżawy w/w sprzętu, itp.);
 8. obszary objęte szczególnymi formami ochrony, w tym ochrony przyrody oraz ochrony zabytków;
 9. sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko,
  opis: podać działania jakie będą podejmowane aby przeciwdziałać ujemnemu wpływowi zamierzonej działalności na środowisko;
 10. informacje o przeznaczeniu nieruchomości, w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność, w szczególności określonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz w odrębnych przepisach,
  opis: podać jakie jest przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w odrębnych przepisach. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podać jakie jest przeznaczenie nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w odrębnych przepisach;
  załączniki: wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, kopie decyzji/pism wydanych na podstawie odrębnych przepisów;
 11. złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia;
  opis: nazwa złoża, położenie administracyjne (miejscowość, gmina, powiat),
  załączniki: lokalizacja złoża przedstawiona na mapie topograficznej w odpowiedniej skali;
 12. wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny, stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża kopaliny, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, a w przypadku wód leczniczych, wód termalnych i solanek – zasoby eksploatacyjne ujęcia;
  opis: dokładny opis ww. zagadnień,
 13. projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego, przedstawione zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
  opis: nazwa obszaru górniczego i terenu górniczego, powierzchnia obszaru górniczego i terenu górniczego oraz zestawienie współrzędnych punktów załamania ww. obszarów,
  załączniki: 6 egz. mapy sytuacyjno - wysokościowej obszaru górniczego i terenu górniczego w odpowiedniej skali (w przypadku występowania obszaru górniczego i terenu górniczego na terenie więcej niż 1 gminy po 1 dodatkowym egzemplarzu dla każdej gminy);
 14. geologiczne i hydrogeologiczne warunki wydobycia, a w razie potrzeby warunki wtłaczania wód do górotworu;
  opis: określenie geologicznych i hydrogeologicznych warunków wydobycia lub wtłaczania wód do górotworu;
 15. prawo do korzystania z informacji geologicznej, jakie w zakresie niezbędnym do prowadzenia zamierzonej działalności przysługuje wnioskodawcy,
  załączniki: kopia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną złoża lub zawiadomienie o przyjęciu dokumentacji lub umowa zawarta z Ministerstwem Środowiska o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem.
 16. Ponadto do wniosku o udzielenie koncesji należy dołączyć:
  1. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;
   opis: przed złożeniem wniosku koncesyjnego należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, którą wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, po uprzednim przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W treści wniosku koncesyjnego należy podać: nr decyzji (jeżeli nadano), datę, znak decyzji oraz nazwę organu wydającego decyzję,
   załączniki: kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z klauzulą ostateczności;
  2. projekt zagospodarowania złoża;
   opis: do wniosku dołącza się projekt zagospodarowania złoża, określający wymagania w zakresie racjonalnej gospodarki złożem kopaliny, w szczególności przez kompleksowe i racjonalne wykorzystanie kopaliny głównej i kopalin towarzyszących oraz technologii eksploatacji zapewniającej ograniczenie ujemnych wpływów na środowisko.
   załącznik: 2 egz. projektu zagospodarowania złoża;
  3. dowód wniesienia opłaty skarbowej.

  W przypadku zmiany koncesji:
  1. przedłużenie terminu ważności koncesji: wymagane dokumenty określone w punktach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16b, 16c;
  2. rozszerzenie przestrzeni prowadzonej działalności: wymagane dokumenty określone w punktach 1 – 16;
  3. zmiana nazwy przedsiębiorcy: wymagane dokumenty określone w punktach: 1, 2 .

  UWAGA !!!
  Wszystkie kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem (przez urząd wydający dokument lub przez notariusza, radcę prawnego).
Opłaty: Opłata skarbowa:
 • 616 zł za wydanie koncesji
 • 308 zł za wydanie decyzji zmieniającej koncesję
 • 10 zł w przypadku zmiany nazwy przedsiębiorcy
Konto opłaty skarbowej:
Urząd Miasta Opola
03 1160 2202 0000 0002 1515 3249
Organ właściwy: Marszałek Województwa – decyzja administracyjna.
Miejsce składania dokumentów: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tryb odwoławczy: Od decyzji (koncesji) stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska (00-922 Warszawa ul Wawelska 52/54 ), w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego).
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981),
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.),
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Mikołajewicz - Geolog Wojewódzki
Pliki do pobrania:
Wykaz koncesji na wydobywanie kopalin będących w gestii Marszałka Województwa Opolskiego (DOCX, 29.79 kB)
‹‹‹
Góra
Informację wprowadził (a): Katarzyna Piechówka (2012-10-22 13:59:24)
Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2015-10-21 12:43:02)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 428917
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO