Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem w celu wykonywania działalności w zakresie w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne
Kategoria: Środowisko
Komórka organizacyjna: Referat Geologii
Podmioty uprawnione:
  Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej ubiegające się o korzystanie z informacji geologicznej w celu wykonywania działalności w zakresie w jakim wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.
Wymagania i potrzebne dokumenty:
 1. Wniosek do Marszałka Województwa Opolskiego o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem – wg wzoru
 2. Do wniosku dołącza się:
   • wycenę informacji geologicznej wykonaną metodą zryczałtowanej wartości,
   • aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców kraju, w którym wnioskodawca jest zarejestrowany lub rejestru instytutów naukowych (dokumenty przedstawia się w postaci egzemplarzy oryginalnych bądź kopii uwierzytelnionych przez notariusza, radcę prawnego albo adwokata, z oznaczeniem daty i miejsca sporządzenia poświadczenia, a w przypadku dokumentów sporządzonych w językach obcych ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, przy czym za aktualny odpis uważa się dokument wydany w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące);
   • załącznik graficzny przedstawiający lokalizację obszaru, którego dotyczy informacja geologiczna,
   • kopie decyzji dotyczących posiadanego pozwolenia wodnoprawnego – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada pozwolenie.
  UWAGI!!!
  Korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem następuje w formie umowy pisemnej, która określa treść i zakres korzystania z informacji geologicznej oraz wysokość opłaty za korzystanie z informacji.
Opłaty:
  Obliczenia zryczałtowanej wartości informacji geologicznej zawartej w dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych, dokonuje się na podstawie liczby i głębokości otworów wiertniczych, bez względu na ich średnicę, przyjmując następujące wartości ryczałtowe:
  300 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy o głębokości do 100 m;
  300 zł za każdy wykorzystany otwór wiertniczy o głębokości większej niż 100 m oraz dodatkowo 10 zł za każdy metr przekraczający głębokość 100 m.

  Opłatę należy wnieść na rachunek Ministerstwa Środowiska (numer rachunku podawany jest w umowie o korzystanie z dokumentacji geologicznej).
Organ właściwy: Marszałek Województwa – decyzja administracyjna
Miejsce składania dokumentów: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015r., poz. 196 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz. U. Nr 292, poz. 1724).
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Mikołajewicz - Geolog Wojewódzki
Wnioski:
Wzór- Wniosek do Marszałka Województwa Opolskiego o zawarcie umowy na korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (PDF, 378.05 kB)
‹‹‹
Góra
Informację wprowadził (a): Iwona Marek (2012-10-22 13:37:45)
Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2015-10-21 11:11:16)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 428908
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO