Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Przeniesienie prawa do koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża
Kategoria: Środowisko
Komórka organizacyjna: Referat Geologii
Podmioty uprawnione: Podmioty gospodarcze prowadzące działalność wydobywczą
Wymagania i potrzebne dokumenty: Wniosek o przeniesienie prawa do koncesji na wydobywanie kopaliny powinien zawierać:
 1. oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu;
  opis: podać nazwę firmy przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 2. określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności gospodarczej, numeru identyfikacji podatkowej NIP oraz REGON;
  opis: podać w/w numery,
  załączniki: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, (w przypadku spółek cywilnych dodatkowo: kopia umowy spółki cywilnej wraz z ewentualnymi aneksami oraz adresy korespondencyjne wszystkich wspólników)
 3. numer koncesji, datę wydania, nazwę organu wydającego oraz wszystkie jej zmiany;
  załączniki: kserokopia koncesji z jej z późniejszymi zmianami,
 4. zgodę dotychczasowego przedsiębiorcy na przeniesienie koncesji na rzecz innego podmiotu;
 5. zgodę przedsiębiorcy, na rzecz którego koncesja zostanie przeniesiona, na wszystkie warunki wynikające z koncesji;
 6. dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca, na rzecz którego koncesja zostanie przeniesiona posiada prawo do korzystania z informacji geologicznej;
  załączniki: kopia decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną złoża lub zawiadomienie o przyjęciu dokumentacji lub umowa zawarta z Ministerstwem Środowiska o korzystanie z informacji geologicznej za wynagrodzeniem.
 7. dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca, na rzecz którego koncesja zostanie przeniesiona posiada prawo do korzystania z nieruchomości gruntowej, prawo użytkowania górniczego bądź przyrzeczenie uzyskania tych praw;
  załączniki: odpis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, umowy notarialne, umowy dzierżawy, umowy przyrzeczenia, wyciągi z odpowiednich rejestrów itp.,
 8. wykazanie, że przedsiębiorca ubiegający się o przeniesienie koncesji, że jest w stanie spełnić wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności;
  załączniki: zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest główny rachunek bieżący wnioskodawcy, określające wielkość posiadanych środków finansowych oraz zdolność kredytową podmiotu, zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z wpłatami należności budżetowych, zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z opłatą składek, wykaz posiadanych maszyn i urządzeń do eksploatacji kopaliny (lub umowa wynajmu/dzierżawy w/w sprzętu, itp.),
 9. dowód utworzenia rachunku bankowego funduszu likwidacji zakładu górniczego i zgromadzenia na nim środków finansowych w wysokości odpowiadającej środkom finansowym zgromadzonym przez dotychczasowego przedsiębiorcę;
 10. dowód wniesienia opłaty skarbowej.

UWAGA !!!
Wszystkie kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
(przez urząd wydający dokument lub przez notariusza, radcę prawnego.)
Opłaty: Opłata skarbowa: 10 zł
Konto opłaty skarbowej:
Urząd Miasta Opola
03 1160 2202 0000 0002 1515 3249
Organ właściwy: Marszałek Województwa – decyzja administracyjna.
Miejsce składania dokumentów: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Ochrony Środowiska
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tryb odwoławczy: Od decyzji (koncesji) stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Środowiska (00-922 Warszawa ul Wawelska 52/54 ), w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (tj. za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego).
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r., poz. 584 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2015r., poz.783 z późn. zm.)
 • Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Mikołajewicz - Geolog Wojewódzki
  ‹‹‹
  Góra
  Informację wprowadził (a): Iwona Marek (2012-10-22 12:06:22)
  Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2015-10-21 12:09:12)
  Data aktualizacji: 2020-01-02
  Liczba odwiedzin: 428919
  Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
  wykonanie P®ESTO