Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne
Kategoria: Działalność gospodarcza
Komórka organizacyjna: Departament Infrastruktury i Gospodarki
Podmioty uprawnione: Przedsiębiorca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie województwa opolskiego
Wymagania i potrzebne dokumenty:

Zgodnie z treścią art. 75a - 75ad ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm) produkcja tablic rejestracyjnych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011r. Nr 85, poz. 459) i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

 1. Producentem tablic rejestracyjnych może być przedsiębiorca, który spełnia następujące warunki:
  1. posiada możliwości techniczne gwarantujące wykonywanie tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji zgodnie z warunkami technicznymi; warunek ten nie dotyczy przedsiębiorców sprowadzających z zagranicy materiały służące do wyrobu tablic rejestracyjnych;
  2. posiada certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi;
  3. nie jest podmiotem, w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne;
  4. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne;
  5. nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.
 2. Za przedsiębiorcę produkującego tablice rejestracyjne, uważa się jednostkę:
  1. produkującą tablice rejestracyjne z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi;
  2. produkującą tablice rejestracyjne bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych;
  3. tłoczącą numery rejestracyjne;
  4. produkującą lub sprowadzającą z zagranicy materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych;
  5. przetwarzającą materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych.
 3. Wpisu do rejestru dokonuje Marszałek województwa na podstawie wniosku przedsiębiorcy, zawierającego następujące dane:
  1. firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
  2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  4. adres siedziby oraz adresy jednostek, w których będzie wykonywana działalność, o której mowa w art. 75a ust. 1;
  5. podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca złożenia wniosku.

  Razem z wnioskiem przedsiębiorca składa:
  1. certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi;
  2. zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom:
   • przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną,
   • osób - członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej oraz
  3. oświadczenie następującej treści:
   "Oświadczam, że:
   • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;
   • znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności, o której mowa w art. 75a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
   • posiadam aktualny dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub nieposiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną albo dokument stwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej".

   Powyższe oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
   Powyższe oświadczenie powinno również zawierać:
   1. firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
   2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
   3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

    Uwaga: W przypadku, gdy przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą, jako spółka cywilna – wniosek oraz wszelkie ww. załączniki, składa każdy przedsiębiorca osobno.

Opłaty: Na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia Część I pkt 36.2 wpis do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne jest zwolniony z opłaty skarbowej.
Organ właściwy: Marszałek Województwa Opolskiego
Miejsce składania dokumentów: Pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Tryb odwoławczy: Od decyzji odmawiającej wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (45-052 Opolu, ul. Oleska 19), za pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz.908 z późn. zm) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
Osoba odpowiedzialna: Bartłomiej Horaczuk - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki
‹‹‹
Góra
Informację wprowadził (a): Sylwia Jóźków (2010-10-19 07:47:53)
Informację zmodyfikował (a): Katarzyna Piechówka (2014-06-04 09:38:29)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 429073
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO