Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Wyszukiwarka sprawPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Menu podmiotowe ›› Urząd Marszałkowski ›› Załatwianie spraw w urzędzie ›› Wyszukiwarka spraw 
[nowe wyszukiwanie]
Tytuł: Wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Kategoria: Działalność gospodarcza, Sprawy obywatelskie
Komórka organizacyjna: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Nr pokoju: ul. Oleska 127, 45-231 Opole
Podmioty uprawnione: Zaświadczenie jest wydawane obywatelom państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym - w przypadku, gdy zamierza podjąć lub wykonywać działalność na terenie innego niż Rzeczpospolita Polska państwa należącego do obszaru określonego powyżej, którzy spełniają następujące warunki:
 • mają zameldowanie na terenie województwa opolskiego,
 • ostatnią działalność prowadzili na terenie województwa opolskiego,
 • ostatnie zatrudnienie mieli na terenie województwa opolskiego.
Wymagania i potrzebne dokumenty:

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 549), do wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Uwierzytelniona kserokopia strony z ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy ze zdjęciem, datą i miejscem urodzenia (w przypadku „nowego" dowodu osobistego - obie strony).

 2. Uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających świadczenie pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej w danym zawodzie lub branży, w szczególności:
  • świadectwo pracy,
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z aktualną informacją, wygenerowaną z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, wskazującą że działalność nadal jest prowadzona. W przypadku gdy zaświadczenie o wpisie nie zawiera określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, należy dołączyć zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
  • decyzja urzędu gminy o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie potwierdzające wcześniejsze prowadzenie działalności wraz z informacją o dacie wyrejestrowania,
  • umowa cywilnoprawna - w przypadku świadczenia pracy na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło,
  • aktualny pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez wnioskodawcę kwalifikacji zawodowych, np.: uprawnień budowlanych - dotyczy tylko osób posiadających takie kwalifikacje.
 4. Kopia potwierdzenia dokonania opłaty.

*) Uwierzytelnienie oznacza poświadczenie "za zgodność z oryginałem" przez pracownika zatrudnionego na stanowiskach urzędniczych w urzędach wydających dokumenty lub radcę prawnego lub notariusza lub adwokata. Uwierzytelnienia może dokonać również pracownik przyjmujący wniosek, po przedstawieniu oryginałów dokumentów.

Opłaty:

Wydane zaświadczenia podlega opłacie. Opłatę, w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania zaświadczenia, tj. w 2016 roku 55,50 zł (wyłącznie w polskiej walucie) należy dokonać na rachunek:

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

Bank Millennium SA O/Opole

NR 10 1160 2202 0000 0000 4170 1700

Z dopiskiem: "Opłata za wydanie zaświadczenia o działalności"

Organ właściwy: Marszałek Województwa Opolskiego
Miejsce składania dokumentów: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, ul. Oleska 127, 45-231 Opole (budynek WORD II piętro)
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 90, poz. 549)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r.

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) dane osobowe podane w dokumentacji i wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności zawodowej/gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej będą przetwarzane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opole ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, w celu wydania ww. zaświadczenia.

Ponadto informujemy, że osoby, które złożyły wnioski o wydanie ww. zaświadczenia mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Osoba odpowiedzialna: Ewa Baryliszyn - doradca zawod. II st. w WUP
tel./fax: 77 4416677, e-mail: e.baryliszyn@wup.opole
Wnioski:
Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium RP (DOCX, 18.74 kB)
‹‹‹
Góra
Informację zmodyfikował (a): Joanna Wilczyńska (2016-10-07 12:25:44)
Data aktualizacji: 2020-01-02
Liczba odwiedzin: 429067
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO