Książka teleadresowa Tapety pulpitu Mapa serwisu Wyślij pocztówkę Dla niepełnosprawnych Dodaj do ulubionych Kontakt Strona główna
Co nowego Menu podmiotowe Menu tematyczne Inne
Udostępnianie informacji publicznejPowiększ tekst Zmniejsz tekst Drukuj Powrót
Inne ›› Udostępnianie informacji publicznej 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm) udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

 1. Ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Wstępu na posiedzenia Sejmiku Województwa Opolskiego i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych dokumentujących te posiedzenia.
 3. Wyłożenia, wywieszenia informacji w urzędzie w miejscu ogólnie dostępnym.
 4. Udostępnienia na wniosek osoby żądającej informacji (dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej).

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej, bez konieczności składania pisemnego wniosku.
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej mogą być wnoszone do Urzędu pisemnie, telefonicznie, za pomocą faksu, lub osobiście do protokołu.
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest dostępny na niniejszej stronie.
Za skutecznie złożone uznaje się wnioski złożone za pomocą środków komunikacji elektronicznej (również bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego) przez elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu.
Za skutecznie złożone drogą elektroniczną uznaje się wnioski przesłane na adres mailowy kancelaria@opolskie.pl lub na adres umwo@opolskie.pl.

Udostępnianie informacji publicznej w Urzędzie następuje wyłącznie na nośnikach informacji, znajdujących się w posiadaniu Urzędu.

Wpływające do Urzędu wnioski o udostępnienie informacji są załatwiane starannie i terminowo, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie j.w, powiadamia się wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w razie:

 1. ochrony informacji niejawnych,
 2. ochrony innych tajemnic ustawowo chronionych,
 3. ochrony prywatności osób fizycznych lub tajemnicy przedsiębiorcy,
 4. niewykazania przez wnioskodawcę szczególnie istotnego interesu publicznego, w przypadku informacji przetworzonej.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje zawsze w drodze wydawanej przez Marszałka lub upoważnionego Członka Zarządu decyzji administracyjnej.

Zasady pokrywania kosztów udostępnienia lub przekształcenia informacji publicznej

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej udostępniający ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Ustala się następujące zasady pokrywania kosztów udostępniania lub przekształcania informacji publicznej:

 1. za 1 stronę kserokopii formatu A 4 – 20 gr/brutto;
 2. za 1 płytę CD – 1,10 zł/brutto;
 3. za przesłanie kopii dokumentów lub danych przesyłką pocztową – według cennika operatora usług pocztowych.
Opłata nie jest pobierana, jeżeli koszt udostępnienia wnioskowanych informacji nie przekracza 5 PLN.


Informację wytworzyła: Aleksandra Andruszkiewicz - pracownik Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego

Góra
Informację zmodyfikował (a): Iwona Marek (2016-07-05 13:07:48)
Data aktualizacji: 2020-07-13
Liczba odwiedzin: 13505
Administracja Redakcja BIP Rejestr zmian
wykonanie P®ESTO